KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Krisztusért megkínozva -ma is vannak mártírok!!
Krisztusért megkínozva -ma is vannak mártírok!! : EGY TÖRTÉNET IRÁNBÓL

EGY TÖRTÉNET IRÁNBÓL

HÁROM BÁTOR DIÁK

EGY TÖRTÉNET IRÁNBÓL

 HÁROM BÁTOR DIÁK

 

Idén, egy meleg tavaszi napon, három diáklány együtt tanulmányozta az Igét kollégiumi szobá­jukban. Egyikük ágya alatt volt néhány plusz pél­dány az Újszövetségből. Barátaik az egyetemről nagy érdeklődést mutattak a szobájukban tárolt keresztyén traktátusok, evangéliumi CD-k és Jé­zus-filmek iránt.

Hirtelen kinyílt az ajtó, és egy csoport szakállas ember töltötte meg a szobát – a „Pasdaran” embe­rei (Islamic Revolutionary Guard Corps, 125 000, erős, civil titkosrendőr, akik fenntartják a forradal­mat. Betörnek otthonokba figyelmeztetés nélkül, kémkednek mindenfelé stb.). Egyikük rákiáltott a diákokra: „Honnan szereztétek ezeket a könyveket? Ki adta őket nektek?” A lányok egy sarokba hátrál­tak. Két másik ember szétdobálta az ágyneműket, kihúzogatták a fiókokat. Minden egyes könyvet az íróasztalon kinyitottak, és átfutották az oldalakat, Jézus nevét keresve. Kupacba dobálták az „offen­zív” Újszövetségeket, traktátusokat és videókat.

A rendőrök vezetője újra feléjük fordult: „Kik az összekötőitek? Ezeket nem nyomtathattátok Iránban. Kémek vagytok.”

Megriadt lányok nagyon keveset mondtak, de egyikük megszólalt: „De Isa (Jézus) a Koránban is említve van, mint próféta.”

Felnyalábolták az „istenkáromló anyagokat” és a lányokat a folyosó irányába terelték. Éjsza­ka volt. Ajtók nyíltak ki végig a folyosón, arcok néztek ki, de rögtön el is tűntek.

Két jelöletlen autó szállította a rajtaütőket és zsákmányaikat a rendőrőrsre. Sok ezer friss ke­resztyén volt a fiatalok között Iránban, az ilyen rajtaütések nem voltak szokatlan események.

A rendőrségen elkezdődött a kihallgatás, egy ember az asztalnál rájuk bámulva kérdezte: „Kik az összeköttetéseitek?” Ráhelyezte a kezét a köny­vekre, kazettákra, megpróbálta manipulálni őket: „A keresztyéneknek őszintének kell lenniük. Szó­val így, hogy azok vagytok, el kell, hogy mondjá­tok nekünk.” A három fiatal lány rendíthetetlen maradt, és nem fedték fel a keresztyének hálózatát. Megtagadták a választ, minden kérdésre. Egy ol­dalszobába vitték őket. Rájuk zárták az ajtót. Sírva fakadtak. Féltek a fizikai bántalmazástól. Később beszámoltak: „A szoba nagyon sötét volt. Megfog­tuk egymás kezét, vigasztalásért, elkezdtünk imád­kozni: «Kérlek, Atyánk, látsz minket. Küldj valakit, aki segít nekünk.»”

Hajnali egy volt. Barátok az egyetemen elkezdtek suttogni. A város másik végén csöngött egy telefon, felébresztve egy férfit mély álmából. Gyorsan felöltözött, és a rendőrségre hajtott. Nem látta a fogvatartott tanulókat, de halkan egyezkedett a tisztekkel.

Még mindig imádkozott a három lány, amikor kinyílt a szoba ajtaja, és egy rendőr kiparancsolta őket. Kisétáltak az ajtón, az utcára. Azt hitték, átszállítják őket a börtönbe. „Elmehetnek” mond­ta a rendőr. Visszament az épületbe, és bevágta az ajtót. Ahogy az egyik lány elkezdett hálát adni Is­tennek, észrevették, hogy egy férfi sétál feléjük. Istennek ez az embere felajánlotta, hogy elvi- szi őket a szüleikhez. Beültek hátra a kocsiba, arrébb rakva egy halom keresztyén folyóiratot, traktá­tust. Amint az autó elindult, a lányok izgatottan elkezdtek beszélgetni. „Folyatatjuk az evangélizá­ciót!” — vallotta meg egyikük. A férfi először a korházba szállította őket egy kivizsgálásra. Bán­tották őket, de nem volt komoly. Aztán hazamen­tek a szüleikhez.

Még néhány napig nem mentek vissza az egye­temre, hagyták, hogy a kedélyek lecsituljanak. Emellett, a Pasdaran biztosan figyeli őket. A kor­mánynak sok besúgója van a tanulók között, akik közöttük élnek, és minden politikai vagy szelle­mi „hitetlenséget” jelentenek.

A következő héten, amikor visszatértek a kol­légiumba, többtucat barátjuk jött a szobájukba. Hallani akarták, mit követtek el. „Jézus kiszaba­dított bennünket!” — mesélték — „Imádkoztunk a sötét szobában, és az ajtó kinyílt!” Sokkal több barátjuk akart hallani Jézusról. A szabadon bo­csátott lányok egy percet sem vesztegettek, és szereztek még több Újszövetséget, amit szét le­hetett osztani. Az ember, aki éjszaka kiszabadí­totta őket, valóban Jézus „keze és lába” volt.

A három fiatal lányról, az a titokzatos keresz­tyén férfi mesélt, aki éjszaka a rendőrállomásra hajtott. Ahogy néztem komor arcát, amíg mesélte a történetet, láttam nem volt könnyű munka. Szá­mos utam során Iránba, nagyon sok hasonló hős­sel találkoztam. Ahogy ez a férfi ült előttem, megtörölte az arcát a kezével és folytatta: „Amikor azon az éjszakán hazaszállítottam a lányokat, hazaértem és eléggé el voltam bátortalanodva. Imádkoztam: «Istenem, folytatnom kell ezt a munkát? Annyi problémát okoz!> Amikor visszafeküdtem az ágyba, eszembe jutott az a 80 pásztor és vezető, akiket 2004 szeptemberében tartoztattak le egy gyülekezeti konferencián Ka-rajban. Az ember betakarta 10 férfi és nő szemét, mind a nyolcvanúkat a rendőrségre szállították, hogy újlenyomatot vegyenek fölük és kihallgas­sák őket. A néhány hivatalos gyülekezet—presbi­teriánus, és pünkösdi — pásztorait megölték, de a helyzet romlott, mióta az új elnök van hatalmon.

Azon az éjszakán azt álmodtam, hogy üldöztek, és megvertek. Hallottam  egy hangot: «.Jé­zus a megváltód és a gyógyítód'» Ha elkapnak és megölnek, kémnek nevezve, nem lennék bol­dog. Ha elkapnának, szeretném ha keresztyénként kezelnének.

Egy időben azzal, hogy letartóztatták a három fiatalt, hét bemerítés volt az otthonomban. Egy lány, aki bemerítkezett, 76 órán át utazott körbe a busszal, hogy találkozzon keresztyénekkel. Valaki adott neki egy Bibliát. Elég kicsi a kád a laká­somban, de már sok ember merítkezett be ott.

Amikor Jézus azt mondja, menjünk, mi me­gyünk. Habár ellenséges az államhatalom, négy új házi csoport alakult ennek az őrületnek a köze­pén — kettő az én városomban, és másik kettő az ország másik felén.

Ez nem túl nehéz. A legtöbb muzulmán sohasem olvasta a Koránt. A fanatikusok azok, akik meg akarják tartani a hatalmat, ahogy a farizeusok, akik kémkedtek Jézus után. Sok ember beteg fizikailag. Más problémáik is vannak. Nem megyünk fel hoz­zájuk prédikálni nekik. Én gyermekként fogadtam be Jézust. Így is adom tovább. Ott kezdjük, ahol fáj nekik. Megkérdezzük, hogy imádkozhatunk-e ér­tük, ezt sohasem utasítják vissza. Ez sok ajtói nyit meg, hogy Jézusról beszéljük. Ez öröm nekünk. Amíg muzulmán voltam, a holtat imádtam. Most hogy keresztyén vagyok az Élőt imádom.”

 

„ A 200 tanulót befogadó terem utolsó előtti sorában ültem. Letettem a tollat, és felemeltem a kezem. A tanár, szakállal és köpenyben, rám nézett és megállt. Az iszlám vallásról tanított. Megkérdeztem, hogy hogyan lehetséges az, hogy ha az iszlám, mint a bé­ke vallása, vért ont. «Nem kéne, hogy ilyen véres dolgok legyenek, tudod kard meg minden...»

A tanár először visszanézett a jegyzeteibe, és nem válaszolt. Talán érezte, hogy keresztyén va­gyok, vagy más dolgok vannak a fejemben. Ahogy feltettem a kérdést, néhány diák hátrafordul, és he­lyeselt. A tanár beszélt arról, hogyan ölték meg az arab muzulmánok a hitetleneket Isfahanban, századokkal ezelőtt.

Az osztályteremben sok diák elkezdett erről sut­togni. A tanár elkezdte ütni az asztalt, és kiabált, hogy csend legyen. Sohasem válaszolt a kérdésemre. Csak kérdezett valamit. Nem adott választ. Ezután egy idővel nem adott nekem osztályzatot. Na­gyon megijedtem, hogy felad a rendőrségen. Amikor megkérdeztem a kérdést, nem féltem, de most, hogy gondolok rá, végig fut a hideg a hátamon.”

(Ez a lány titokban hirdeti Jézust az osztályter­men belül és kívül.)

„Adtam egy Bibliát a nagynénémnek. Egy másik Bibliát a buszvezető segédjének, akivel mindig együtt megyünk az iskoláig. Egyik reggel, hogy felszálltam a buszra, odajött hozzám, és mondta, bogy nagyon élvezte a könyvet, fantasztikus volt.”

 

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!