KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Írások és elmélkedések
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
2007.04.05. 21:37

 

 

 

 

AZ ÉBREDÉS AKADÁLYAI

Szikszai Béni 60 éves írása ma is ugyanúgy aktuális!

 

I. Sámuel 3: 1-3. „És a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilván való látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyen aludt, (szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott), és az Istennek szövétneke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt:” (Az idézett igék a Károli fordítás szerint olvashatók)

 

Ebben az igében egymással szembetűnően ellentétes két tényt látunk; mégpedig azt, hogy Éli aludt, az Úr szövétneke pedig még nem oltatott ki. Annak a bizonyítéka ez, hogy attól, hogy ég valahol a szövétnek, vagyis hogy Isten igéje akadálytalanul, tisztán és szépen hirdettetik, attól még lehetséges, hogy a gyülekezet vezetőiben és tagjaiban egyetemlegesen alszik. Így volt ezen a helyen is. A szövétnek égett, a főpap pedig aludt és nem volt kijelentése az Úrnak az egész gyülekezet számára. Nem arról van szó, hogy nem voltak igehirdetési alkalmak, arról sem, hogy a gyülekezet tagjai nem jártak ezekre az alkalmakra, hanem arról, hogy Isten Szentlelke azt jelentette ki, hogy éghet a szövétnek, hirdettethetik az Ige s a gyülekezet attól egészen nyugodtan aludhat. S ha az újszövetségi részre lapozunk át, a Cselekedetek könyve 25. részének 8-9. verseire, azt olvassuk, hogy: "Vala pedig elegendő szövétnek abban a felházban, ahol egybe valának gyülekezve. Egy Eutikhus nevű ifjú pedig ül vala az ablakban, mély álomba merülve: és mivelhogy Pál sok ideig prédikála, elnyomván az álom által, aláesék a harmadik rendházból és halva véteték fel." Ezt az ifjút aztán Pálnak kell életre hívnia. Sok helyen ég a szövétnek a felházban, mégis ifjak és leányok, meg asszonyok és férfiak alusznak és buknak ki az égből az ablakon át, és jönni kell valakinek, aki őket a halálból feltámassza. Az égő szövétnek nem bizonyíték annak, hogy a gyülekezet él. A teológiai tisztánlátás nem bizonyítéka annak, hogy nem alusznak. Lehet, hogy vannak szövétnekek a házban, vannak prédikátorok, énekkarok, minden megy, mint a beolajozott gépezet, megtelnek a perselyek adományokkal, mindenki elvégzi azt, ami rá van róva, mégis, ha élő ember be a gyülekezetbe, arról szerez meggyőződést, hogy a gyülekezet alszik. A békesség ugyanis nem az élet és az ébrenlét jele. Az, hogy békesség van valahol, hogy a gyülekezet kapujára kiírták, hogy: békesség; távolról sem jelenti azt, hogy Isten békessége uralkodik a gyülekezetben. Lehetséges, hogy a halál álma, a halál béklyói telepedtek a gyülekezet tagjaira.

Jeremiásnál is azt olvassuk: "Nyugodtan élt Moáb az ő seprejében és edényből edénybe nem öntötték és fogságba sem ment, azért maradt meg az íze rajta és nem változott el az ő szaga." Nem zavarta senki Moábot. Seprején nagy békalencsés tónak a nyugalmával ült. Nem voltak harcok, nem merültek fel kérdések. És azt mondja Isten Lelke, hogy azért maradt meg az íze és nem távozott el a szaga. Mennyire megdohosodott, megbűzhödött a mi közösségünk, mennyire a régi illat van benne és nem Krisztusnak a mindig új és eleven, friss illata árad soraink között. Régi, megáporodott kegyesség vett rajtunk erőt, telepszik ránk, s akik idejönnek, azt mondják, hogy ez nekünk nem kell, erre nem vagyunk kíváncsi. - Árad ez még imádságainkból is. Betanult imaformulákat mondogatunk, egyiket a másik után. Egy gyülekezeti igehirdetés alkalmával kaptam rajta magam, hogy imádkozás közben elolvasom, kinek az emlékezetére tették az ott lévő emléktáblára a koszorút. Szívünknek semmi köze az imádsághoz, csak szánk darálja a mondanivalókat.

1. Az ébredés legelső akadálya az, hogy hiányzik belőlünk ennek az alvásnak a felismerése. Van egy sereg ember, akivel nem lehet elismertetni, hogy alszik. Veri a mellét, hogy ő megtért, régóta gyülekezeti tag, hivatkozik keresztény múltjára, elmúlt életének áldásaira, meg sok minden egyébre. Időz a régi áldások mellet és elfeledte, hogy a manna megbűzhödött. Elfeledte, hogy a szőlővesszőnek szőlőtőkén kell maradni én naponként új életnedvet elfogadni, s nem lehet megelégedni a tegnapi igetanulmányozás áldásaival, a tíz év előtti megtérés gyümölcsivel. Az Úr Jézus által naponta meg kell ragadtatnom, különben végem van, azonnal hullaszagúvá kezdek válni. Borzasztó könyvet olvastam egyszer, melyben valaki leírta, hogy a fronton egy nagy támadás légnyomástól érintve elájult és nem tudta mennyi idő telt el ébredéséig. Szorongások közt elkezdett mászni. Úgy látszott, hogy körülötte mindenki meghalt, vagy elmenekült. A sötét éjszakában azonban hangokat halott és mikor jobban felfigyelt, akkor döbbent rá, hogy a négy órával azelőtt halálba került emberek oszlásának a zaja hangzik. Amint valaki kiesett Krisztusból, mint a Vele való közösség megszakadt, kezdenek mutatkozni a hullafoltok. Ahhoz az asszonyhoz hasonlók ezek az emberek, akiről egyszer azt olvastam, hogy menekülés közben kétségbeesetten szorította magához pólyás gyermekét, s nem vette észre, hogy a nagy sietségben a gyerek kiesett s csak az üres pólyát szorongatta. Megvannak a külsőségek, a formák, de Jézus nincs sehol, s nem akarjuk elismerni, hogy ébredésre van szükségünk. Semmire sincs szükségünk - mondjuk - pedig én vagyok a nyomorult, a nyavalyás, a szegény, a vak és a mezítelen. (Jelenések 3:17.)

Ha Isten Szentlelke meg akarja kezdeni az ébredés munkáját, akkor kemény, gőgös, elbizakodott hívő szívek, össze fogja törni és rájönnek, hogy egész kereszténységünk nem ér semmit: szemét! Isten Szentlelke így kezdte bennem is az ébresztés szolgálatát. Elvezetett oda, hogy tökéletesen szemét minden, ami a hátam mögött van. Kivetni való, amiért kár volt élni. Kár volt rontanom a levegőt, kár volt beszélnem, kár volt ebben a világban járnom. S benned is, ha elismered, hogy alszol, ledőlnek az ébredés akadályai.

János evangéliuma 9:41-ben azt mondja az Ige: "Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ámde azt mondjátok, hogy láttok: ezért a ti bűnötök megmarad." Nagy keresztyén múlttal rendelkező testvérem, vajon mered-e alázatosan mondani, hogy nem látok, eltévedtem, meghomályosodtak a szemeim, vagy pedig keményen azt mondod, hogy: én látok? Bár állandóan ott zsongna a te szívedben is az egyik legkedvesebb ének, a "Nyájas világ" sora: "Csak egy lépést mutass!" Bár be tudnád vallani, hogy azt az egy lépést nem látod mindig tisztán, azt is sokszor vakon és tétovázva teszed meg, nem tudod, mi jön utána. Azt az egy lépést úgy teszed meg, hogy nem mernéd határozottan mondani, hogy amit teszek jó, biztos igaz és helyes. Rettegve és félve, szorongva és nyugtalankodva mondod, hogy: Irgalmas Isten ne hagyj engem eltévelyednem! - Az alvajáró jár fent az éjszakában meggondolatlanul. Tetőormokon, falperemeken, mélységek szélén, könnyelműen és léhán. Aki ébren jár, okkal jár, sokszor szívszorongatva és félelmek között és vigyázva, mert tudja, hogy itt csak Jézus tarthat meg engem.

Hogy meghomályosult bennünk az alvás tudata, azt a meghomályosult bűntudatnak köszönhetjük. Lukács 18-ban van megírva a farizeus és publikánus története. Mi a farizeust el szoktuk inteni egy kézlegyintéssel: Milyen jó, hogy egyszer ott ültem a vámszedő imádságával! Csakhogy a vámszedők gyakran változnak át farizeusokká! A farizeusok öntudatával élnek: milyen jó, hogy nem vagyok olyan, mint régen voltam, tökéletességre jutottam. Fiatal barátom keresett fel s a beszélgetés során eljutott oda, hogy "tetszik tudni én már nem is tudok vétkezni". A harmadik keresztkérdésnél kiderült, hogy dehogy nem tud!... Ugyanígy, akik azt vallják, hogy: "az én vámszedő, publikánus életem a hátam mögött van, azon már túl vagyok" azoknál meghomályosodott a bűntudat. Elfeledkeznek arról, hogy Isten színe előtt mindig csak bűnösként lehet megállni. - Gyermekkoromat tanyán töltöttem, ahol édesanyámnak mindig sok csirkéje volt. Jött a nyári vihar, a csirkéket az anyjuk nem tudta hazahozni, meg mi sem tudtuk összeszedni. A vihar után megtaláltuk őket, amint dermedtem feküdtek a tarlón. Bevittük őket a lakásba, lefektettük a tűzhely körül. Először elkezdték a lábukat nyújtogatni, aztán szárnyaikat mozgatták meg, de egyszerre azt vettük észre, hogy már az ablaknak repülnek. Nagyon kinyílt a szemük. Ilyen a hívő ember is sokszor. Elfeledkezik a megtérő bűnös szent reszketéséről, s orcátlanul jár Isten előtt. Azt gondolja, hogy beérkezett ember, ezt mutatja az a járás-kelés, melyek a gyülekezetben tanúsít, az a robogás, mellyel itt is dönt, ott is ront, miközben azt gondolja, hogy felébredt ember. Ha azonban valaki megpiszkálja a kereszténységet, kiderül hogy felszínes dolog az egész. Nincs bűntudata. Pedig nem tudom elképzelni, hogy a tékozló fiú valaha is orcátlanul tudott volna odaülni atyjának az asztalához s nem mindig azzal a tudattal, hogy kegyelemből eszem az atyám kenyerét.

Lehetséges, hogy valakinek feltámad a bűntudata, nyilvánvalóvá válik, hogy nem jól van úgy, ahogy van, valami hiányzik, valahol hiba van. Azt is látja, hogy változtatni kellene rajta, de nincs benne elég őszinteség, elég alázatosság, hogy elismerje, hogy elaludt. Úgy csinál, mint amikor valaki az összejövetelen elalszik, s szeme elé tartja a kezét, mintha imádkoznék. Nem meri őszintén vállalni, hogy én elaludtam, hogy meghidegült bennem az isteni szeretet. Nincsen nálam rendben a dolgok. Nem mer őszintén odaállni a gyülekezet vezető elé, hogy nincsenek rendben a dolgaim, a gyülekezeti tagok elé, hogy imádkozzatok értem. Úgy tesz, mintha minden rendben volna, mintha minden jó lenne, s nem hiányoznék semmi. - Beszél ezekről az Ige a János 12:23-ban: Sokan követték volna Jézust a főemberek közül, de féltek az emberektől, mert jobban szerették az emberek dicséretét, mintsem Isten tetszését. Félnek az emberektől ma is: hogyan leplezném én le az én jó nevű keresztyénségemet, hogyan vallanám, hogy én alszom, hogy hiába olvasom a Bibliát, nem szól hozzám; hiába imádkozom, csak betanult szavakat mondok; hogyan venné ki magát, ha odaállnék a gyülekezet elé, leesnék a padlóra?! Inkább szeretik az emberek dicséretét: milyen rendesen elvégzi a munkát; hűséges testvér; ő nyitja a teremajtót; itt van, amikor söprögetni kell; a legbuzgóbb az énekkarban, a kottákat is ő rakja rendbe. S mikor őszintén ott állsz az Úr előtt, be kell vallanod, hogy: alszom én, csak nem merem őszintén meg


2007.01.29. 15:03

Az angyalok lényéről röviden

         

                         

                                  

Istennek ezek a csodálatos teremtményei, az Ige alapján, szellemek.

Zsid 1, 14

 Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Itt elég világosan beszél az Ige.

Gondolkodó hívők gyakran fölvetik a kérdést: van-e az angyaloknak testük? És ha igen, miféle test az?

A Szentírásból tudjuk, hogy megjelentek látható alakban, éspedig általában emberi alakban. Sőt emberi nyelven beszéltek, amit az emberek megértettek minden nehézség nélkül.

Ha pedig a láthatatlan szellemek látható alakot öltenek, akkor úgy látszik nem mindig különböztethetők meg a közönséges teremtményektől, az emberektől. Az Ige legalább is ezt mutatja és így figyelmeztet minket a vendégszeretet gyakorlására.(Zsid 13, 2). Az ószövetségi korban tehát előfordult, hogy tudtuk nélkül angyalokat fogadtak be. (1 Mózes 18, 1-8) a más téma, hogy ezek közül a középen álló Angyal ki volt.

Ebből az Ige részből világosan kiderül, hogy nem szárnyasan és fejük fölött glóriával, jelentek meg, ahogy azt a festményeken ábrázolni szokták. Más Igehelyeken azt olvassuk, hogy testükben olykor csodálatos dicsőség lakozott. Öltözékük tündökölt, tekintetük villámláshoz volt hasonló, és egész jelenésük fehér volt, mint a hó.

Tehát, képesek testet ölteni, és megjelenni vagy eltűnni, ha akarják.

Az angyalok, jóllehet szellemek, mégis személyiségek, akiknek megvan a maguk tulajdon, különleges teste.(Lk 20, 34-36). Urunk azt tanítja, hogy valóságos testük van, ez azonban különbözik az emberek testétől, itt utalást találunk a megváltottak feltámadási testére vonatkozóan.

Tartózkodási helyükről pár szót.

Az angyalok láthatatlan világa hatalmas birodalom, trónusokkal, uraságokkal, fejedelemségekkel és hatalmasságokkal. Mivel testel felruházott szellemek, ezért kell, hogy legyen lakóhelyük.

Az Efézusi levél szerint az égben van a lakhelyük.

 

                                                         LOIS

 

                               

 


2007.01.29. 15:02

    A nőkről az Ige fényében –összefoglaló tanulmány

                                      

 

                              

 

  Az asszonyok igazi rendeltetése.

*****Az Ef.5:22-23 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.

Nyilvános tanítás----1 Tim 2.11-14-----A nő soha nem töltheti be a tanítói helyet,nem taníthat férfiakat mert akkor a férfi mint tanítvány lenne kénytelen lábainál ülni,ez pedig ellene van az isteni rednek.A Tit.2:3-4 van szó a nők tanitói jogáról .Öreg asszonyok tanítsák a fiatalabbakat és itt főként gyakorlati dolgokra utal az Ige.

Természetesen a nőknek is meg van a maguk szolgálata a Gyülekezet életeében,pl gyerekeket taníthat és női alkalmakat tarthat és női imaórát is.De itt is szerényen . A gyülekezeten kívül beszélhet  nő is de szerényen ne  tanitás vággyal.

Pontos utasítás az 1 Kor14:34-38

Az 1 kor.11:5 –ha az asszony imádkozik vagy prófétál-itt nem mondja ,hogy hol történik ez,14 fejezet nyomatékosan kijelenti,hogy halgasson ,tehát ott nem teheti.A Csel.21:8-9-ben olvassuk,hogy Fülöp négy lénya prófétált –az összefüggésből kiderül,hogy ezt odahaza tették.

Eggyesek azt mondják,hogy a beszélni szófecsegést,suttogást jelent-ez azonban teljesen téves mert az egész fejezetben a „laleo”szót olvashatjuk(az Új .szöv.241) „beszélni ,szólni” a jelentése.Pl a 29-ik versben olvasunk a szólásról,mindkét esetben ugyan az a szó van.Sokan nem tudják belátni,hogy a hangos imádkozás a jelenlévök számára mintegy vezetés az imádságban.Ez nem az egyes hívő személyes imádsága önmagáéert-hanem a  gyülekezet szócsöve.Az 1 Tim 28-ban olvasunk a férfiak imádsága helyeiről.Anna  1 Sám 1:9-10 nem hangosan imádkozik,szívében imádkozikés meghalgatásra is talál

A fejbefeés 1 Kor 11:3-16-tehát nem csupán szokás kérdése.Isten a Krisztus feje,Krisztus a férfi feje,és a férfi a nő feje.A 10-ik vesben azt olvassuk,hogy az angyalok miatt is akik nézik a gyülekezetben az isteni rendet.Tehát felelősek vagyunk mi nők-asszonyok ,hajadonok hogy hogyan tartjuk be az isteni rendet.Végül minden kifogást ,magyarázkodást megcáfol az 1 Kor.10:16 vers.

Az öltözködésről és az ékszerekről.1 Tim.2:9-10.

Egy hívő asszony legyen mindig gondozott ,rendezett,ápolt tiszta,szerény ,a külső szépsége ne legyen fontosabb a belsőnél.Ékesitheti magát szerényen.Egyértelmű,hogy nem kell követnie  a divatot.( 1 Pét. 3:1-4)

Olvasunk a férjnek való engedelmességről a Róm 12:2,1Kor.11:3.Ha ütközik az Úr tekintélyével akkor inkább az Úrnak kell engedelmeskedni,mint embernek még akkor is ha ezek szenvedéssel járnak.

 

                                           LOIS

                 

 

             

 

 

                       

 


2007.01.29. 15:01

 

 

Az igazi szeretet
Az 1 Korinthus 13. karácsonyi változata

  

             

                

 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel,
de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja házastársát.

A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott porcelán és odaillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videójátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.

De a szeretet ajándéka megmarad.
Boldog karácsonyt!

 

Ismeretlen szerző

 

 


          


2007.01.29. 15:01

                                                           

 

Keresztyén zene az Efézus 5:19 tükrében .

 

 

„mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, 

és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.”

 

Ezen Igét olvasva  láthatjuk ,hogy az éneklés szoros kapcsolatban áll a Szent Szellemmel való megtöltekezéssel,mintha ennek természetes következménye  lenne ,hogy az ember énelekel.

A földön nincs olyan embercsoport amelynek oly sok énekeni valója lenni mint nekünk keresztyéneknek.és nincs olyan nép amelynek  oly gazdag öröksége lenne zsoltárokban ,korálokban ,és hívő énekekben mint nekünk .

Koráljaink  olyan fenséges nyelvezettel fejtik  ki azt amit gyakran érzünk,amit  szavakkal nem tudunk kifejezni

Egyes hivő énekek olyan gondolatokat tartalmaznak ,melyek messze felülmulják  saját tapasztalatainkat .

Az Ige alapján melyből személyes meglátásom is ered és fakad,ugy hiszem ,hogy a hívő énekeknél nem a ritmus ,a dallam  vagy az öszhang a lényeg.

A fontos inkább az ,hogy üzenetünk szívből fakadjon ,és a Szent Szellem erejében Istenhez emelkedjen.

Egy szép ének sorait idézem melynek szerzője Mary Bowley.

„Ó Uram ,mi múlik azon ,

Hogy milyen szép az énekünk,

Ha nem Szellemed indításából

kérünk arra,hogy légy velünk!”

 Milyen nagy áldás !Isten Szelleme az éneklést éppugy feltudja használni  mint az Ige hirdetését !

Olvastam  Grant Guinness  édesanyjáról akinek az a gondolatai voltak élete egyik részében ,hogy megölje magát.Egyik napon azonban ,hallott egy parasztot szántás közben énekelni .Ez az ének oly annyira elgondolkoztatta ,hogy elállt attól a szándékátol ,hogy a folyóba vesse magát. Guinness mondta később „mindaz ,ami vagyok Isten szolgálatában ,alapjában véve egy egyszerű keresztyén földművesnek köszönhető,aki Istent dícsőitette énekével,miközben nehéz munkáját végezte.”

Azon hívők akik a keresztyén zene szolgálatában állnak ,két állandó veszéllyel kell küzdeniük ,azonban ha  alázatosak maradnak és egyszerűek akkor győzedelmesen tudnak szólgálni  énekükkel Isten népe felé.

 Egyik veszély a tulajdon én fontossabbá válása.

A másik pedig az éneklés nehogy szórakoztátásként hagozzék el.

Megtörténik nagyon sokszor ,hogy valaki nagy zenei érzékkel énekel ,de mégsem hozza közelebb az üzenetet a hallgatók szívéhez.

Márpedig az embereket föllehet lelkesíteni olyan énekekkel is melyeknek tartalma értéktelen  és igy méltatlan az Úrhoz.

A kulturáknak más és más zenei izlése és stílusa van ,a hívő ének viszont legyen mindenütt szolid ,Isten íránti hodolattal és tisztelettel teli és ez által lesz építő Isten népe felé ,sőt a hitetlenek felé is az tud lenni .

 

                                                     LOIS

 


[5-1]

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!