KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
A Mormonokról!

Tényleg ezt hiszik????

 

Tényleg igaz, hogy ezt hiszik a MORMONOK — azok a fehéringes, nyakkendős fiatalemberek, akik az utcán kettesével járkálva térítenek, és a mellükön kis névtáblát viselnek „Elder”, vagy „Sister”, illetve „Jézus Krisztus Mai Szentjeinek Egyháza” felirattal? Olvasd tovább, és káderül!

Nincs üdvösség Joseph Smith nélkül?

A mormonok ezt mondják:

„Ha nem lett volna Joseph Smith és az 'Egyház Helyreállí­tása', nem volna megváltás. Nincs üd­vösség a Jézus Krisz­tus Mai Szentjeinek Egyházán kívül"–Ír­ja az egyik legbefo‑

lyásosabb mormon teológus a legfontosabb mormon hittani összefoglalóban.

1820-ban, 14 éves korában Joseph Smithnek, a Mor­mon Egyház amerikai megalapítójának állítólag egy vízióban megjelent Isten és Jézus. Isten állítólag azt mondta Smithnek, hogy minden egyház „téved”, és „az összes hitvallásuk útálatos előtte”, és hogy „a tanáraik is mind korruptak"'.

Ez és más „kinyitlatkoztatások” alapján a mormonok azt állítják, hogy a kereszténység teljesen eltért Jézus és az apostolok tanításaitól. Amellett érvelnek, hogy az apostoli időktől kezdve egészen a Mormon Egyház 1830-as megalapításáig nem létezett igazi keresztény­ség, illetve nem voltak igazi keresztények.

A mormonok azt állítják, hogy amikor Isten helyre akarta állítani Egyházát, akkor Joseph Smithet hívta el prófétájának, és Ó maga győzte meg arról „kinyi­latkoztatások” által, hogy a Mormon Egyház „az egyetlen igaz és élő egyház az egész föld hátán".

Isten egykor ember volt?

A mormonok azt mondják:

Isten és minden ember először mint szellem létezett az ún. előlétben („pre-egzisztenciában"). A mi bolygónk Istene eredetileg egy másik Istennek és feleségének a gyermeke. Halandó embernek született, de igaz és hozzá méltó életet élt, majd halála után elérte az istenné válást.

Az egyikprédikációban, amit a mormonok a „halandó ember által mondott legnagyobb prédikáeió-ként tartanak számon, Joseph Smith kinyilatkoztatta, hogy „Isten egykor olyan volt, mint amilyenek mi vagyunk, most pedig egy felmagasztosult ember, aki ott ül a mennyek trónján... Mi azt képzeltük, feltételeztük, hogy Isten mindig Isten volt, az örökkévalóságtól fogva. Én megcáfolom ezt, és fellebbentem a fátylat, hogy ti is megláthassátok: Isten maga, mindnyájunk atyja, egy földhöz hasonló bolygón lakott"'.

Az ember istenné válhat?

A mormonok azt mondják:

Az ember istenné válhat. „Ami ma az ember, az volt egykor Isten; ami ma Isten, azzá válhat az ember”. Ez a tanítás, az „örök haladás törvénye”, alapvető a mor­mon gondolkodás számára.

Joseph Smith ezt mondta: „Meg kell tanulnotok, hogy hogyan legyetek ti magatok Istenekké... ugyanúgy, ahogy ezt minden Isten már megtette előttetek, tehát: egyik kis fokról a másikra lépkedve a minőségileg kicsitől a nagyobb felé... egészen addig, amíg csak el nem éritek egy isten szintjét, és fel nem ültök az örök hatalom trónjára, ugyanúgy, ahogy ezt előttetek mások megtették” s.

E tannak megfelelően mindenki aki méltó életet él, és a Mormon Templom összes ceremóniáját végigcsinálja, a halála után istenné válik. Képes lesz arra, hogy szellem-gyerekeket teremtsen, és távoli bolygókat né­pesítsen be velük (ahogyan ezt a Mennyei Atya is tette stb J7. Ez a folyamat pedig mindörökké folytatódik: új istenek, új világok, új istenek, új világok...

Isten a Kolob nevű csillagon lakik?

A mormonok azt mondják:

Isten egy Kolob nevű csillag közelében lakik. Ez Joseph Smith egy másik felfedezése, amit a mormo­nok egyik szent irata hitelesít8.

Ugyanakkor Isten, az Atya csak egy a sok isten között. Ő ennek a bolygónak a Főistene, Jézus és a Szentlélek pedig két másik, tőle különböző Isten. De más boly­gókon és más világokban számtalan más Isten létezik. Ahogy Joseph Smith tanította: „Kezdetben a Főisten összehívta az istenek tanácsát, és ők összejöttek, és tervet készítettek arra, hogy megteremtsék a világot, és benépesítsék azt”

10.

Istennek felesége és hús-vér teste van?

A mormonok azt mondják:

Mindenki szellemként már létezik, mielőtt testben megszületne itt a földön. Ezek a szellemek az Atyais­ten és istennő-felesége közötti intim kapcsolatnak az eredményei. Isten anyagi lény, és egyedül nem tud gyermekeket nemzeni. A már említett mormon hittan­könyv1 ezt tanítja: „Ezt a tant, hogy ti. van egy Mennyei Anyánk is, a legvilágosabban az Egyház első Elnöksége jelentette ki (Joseph Smith, John R. Win-der, Anton H. Lund), amikor is az ember eredetéről és pre-egzisztenciájáról beszélve megállapították, hogy 'az ember, mint szellem, a Mennyei Szülőktől született...' és, hogy 'minden férfi és nő az Egyetemes Atyához és Anyához hasonlatos, és mindannyian szó szerint az Istenség fiai és leányai."t 1

Egy másik ún. „kinyilatkoztatás” alapján Joseph Smith azt állította, hogy „az Atyának ugyanolyan hús-vér teste van, mint az embernek” 17.

A feketék átkozottak voltak 1978-ig?

A Mormon Könyvében arról olvashatunk, hogy néhány ember fellázadt Nefi, a vezetőjük ellen. Bünte­tésként erre Isten „nagyon súlyos átokkal sújtotta Őket... sötétté tette bőrüket"13.

Egy másik mormon szent irat pedig a következőkről beszél: „És feketeség hullott rá Kánaán minden gyer­mekére, és minden nép megvetette őket 4. Kánaánnak e fiaiból született „az a faj, amelyik miatt az átok azon a földön maradt"15.

1978-ban a Mormon Egyház elnöke és prófétája „kinyilatkoztatást kapott Istentől, miszerint a feketék és más sötétbőrű emberek többé nem lehetnek kizárva a mormonizmus nyújtotta kiváltságokból: ettől fogva nekik is szabad a mormon templomokba való belépés, a mennyei házasság kötése, az út a mormon papságba, az istenné válás stb. Addig ezek a dolgok nem voltak megengedve a számukra.

Jézus és Lucifer testvérek?

A mormonok azt mondják:

Jézus és Lucifer, akárcsak az egész emberiség, a „Mennyei Anyá"-tól született még az ún. előlétben. Ezért Jézus és Lucifer testvérek. Ami Jézust különle­gessé teszi a Luciferrel való összehasonlításban, az az, hogy ő a mennyi szülők első gyermeke, és a szellem-testvérek között ő volt az, akit a „Mennyei Tanács” kiválasztott arra, hogy ennek a bolygónak a Megvál­tója legyen'6.

Krisztus helyzete halandó földi emberként azért volt olyan egyedülálló, mert Isten volt az apja— méghozzá fizikai szempontból. Amint az említett mormon hit-tankönyvben olvashatjuk: „Krisztus a Halhatatlan Atyától született, ugyanúgy, ahogyan halandó embe­rek halandó apától születnek 17. Úgy hiszik, hogy Isten hús-vér lény, aki leszállva a földre Máriával intim kapcsolatba lépett, majd visszatért a mennybe. Mária tehát ettől fogva nem volt szűz.

Csak házas emberek üdvözülnek?

A mormonok azt mondják:

Ahhoz, hogy valaki az „Örök Haladás” folyamatán végigmehessen, és istenné vagy istennővé válhasson, szükséges „mennyei házasságot” kötnie — ami az örökkévalóságban is érvényes”. Ilyen házasságot a mormon templomokban kötnek különleges ceremóni­ával.

Mennyei házasság nélkül tehát az embernek nem lehet teljes az üdvössége19, jóllehet a mormonok szerint három különböző szintű mennyország van20. A legmagasabb mennyben azok vannak, akik istenné vagy istennővé váltak. Nemi kapcsolatuk által szellemi gyermekeknek adnak életet, akik új bolygókat népesí­tenek be.

A legmagasabb mennyben egyébként lesznek olyan mormonok is, akiknek sosem volt mennyei házassá­guk, ők gyermeknélküli angyalok lesznek, és az iste­neket fogják szolgálni. Az emberek többsége a másik két szintre kerül. Az egyik mennybe a nem-mormon jó emberek kerülnek, a másik, legalsó mennybe pedig a gonosz emberek. A mormonok 1890-ben felhagytak a földi többnejűséggel, de a Mennyei Királyságban sok istennek számos felesége lesz21.

Jézus megjelent Amerikában?

A Mormon Könyvének egyik kiemelkedő pontja, amikor Jézus a halála és feltámadása után megjele­nik Amerika népének. Mindenki keresztény hitre tér, és megkeresztelked­nek... A Mormon Könyve szerint ez a nép az amerikai indiánok, azoknak a zsidóknak a leszármazottai, akik Kr.e. 600-ban Ame­rikába vándoroltak. Egy próféta leírta a történetüket bizonyos aranylemezekre, és az egészet elrejtette egy dombon a föld alá Kr.u. 421-ben. (A mormonok úgy hiszik, hogy ezer évvel később, amikor Kolombusz elérte Amerikát, ezeknek az embereknek a leszárma­zottaival találkozott.)

Joseph Smith állítása szerint 1823-ban egy „mennyei küldött” jelent meg neki (Moroni angyal), és elárulta neki, hogy hol lettek elrejtve az aranylemezek. Joseph Smith állítása szerint egy „kristályszemüveg” segítsé­gével „lefordította” az egyébként ismeretlen nyelvű, „reformált egyiptomi hieroglifákkal” írt szöveget— és ezután visszaadta az aranylemezeket az angyalnak, aki azokat magával vitte. Ez a „fordítás"A Mormon Köny­ve címen jelent meg 1830-ban.

A Mormon Könyvével kapcsolatban egyébként szá­mos probléma merül fel. Íme néhány:

1. NEM LÉTEZIK EGYETLEN BIZONYÍTOTT RÉGÉSZETI LELET SEM, ami támogatná A Mor­mon Könyvének történeteit, és nyoma sincs azoknak az állítólagos nagy civilizációknak, amelyek az ame­rikai kontinenst behálózták volna.

2. SOHA SENKI SEM FEDEZETT FÖL OLYASMIT, AMI IGAZOLNÁ, bogy Amerikában ezer éven át héber, vagy „reformált egyiptomi” írást használtak volna — szemben A Mormon Könyvének állításával.

A MODERN ANTROPOLÓGUSOK KATEGÓ­RIKUSAN TAGADJÁK, hogy az amerikai indiánok (akik a mormonok hite szerint A Mormon Könyvében szereplő zsidó bevándorlók leszármazottai) bármilyen vérségi kapcsolatban állnának a zsidósággal, annál inkább viszont a kelet-ázsiai népekkel!

Keresztény-e a mormonizmus?

A mormonok általában keresztényeknek állítják be magukat. Jézusról, Istenről, megtérésről, hitről, megváltásról stb. beszélnek. A felszínen minden nagyon biblikusnak tűnik. Ezeknek a szavaknak, azonban egé­szen más jelentést adnak, minta Bibliában.

A mai mormonok nem azt mondják, hogy a keresztény egyházak „tévednek”, hanem azt, hogy „tökéletle­nek”. Ez azonban csupán szójáték, hiszen nemcsak, hogy sokat hozzátesznek a Bibliához, de a keresztény hitet alapjában változtatják meg. A mormon „evangé­lium”, a mormon isten(ek) és a mormon Jézus olyan mértékben különbözik attól, ami a Bibliában található, hogy a mormonizmus esetében még csak keresztény felekezetről sem lehet beszélni. Ez egy teljesen más vallás. Kérlek, olvasd el a következő sorokat is, hogy megértsd, miért!

Mit tanít a Biblia?

Egy dolog biztos: a mormonizmus kozmikus mitoló­giája teljes ellentmondásban van a Bibliával. A Biblia szerint ugyanis az embernek az a törekvése, hogy istenné váljon, a Sátántól eredt', aki „minden hazug­ság atyja"'3. Isten Teremtő, Szent és Végtelen. Az ember pedig véges és bűnös teremtmény. Isten Isten, és soha senki sem lesz Hozzá hasonló: „Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az Ur az Isten fenn a mennyben és lenn a földön, nincs más."24

A mormonizmus istene nem a Biblia Istene. Jézus világosan kijelentette: „Az Isten Lélek"'-5 A Biblia sehol sem tanítja, hogy Isten felmagasztosult hús-vér ember volna. Éppen ellenkezőleg, számos helyen hir­deti, hogy Isten örök és végtelen, hogy „öröktől való”, hogy „Ő az Elő Isten, az örökkévaló Király”, az „Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég, az Első és az Utolsó”, aki „Örökkön-örökké Isten” 26.

A Biblia alapvető tanítása, amit a zsidó-keresztény vallás évezredek óta hirdet, hogy ti. csak egy Isten van. Rengeteg helyet idézhetnénk a Bibliából, ami ezt bi­zonyítja, de talán ez a három is elég lesz: „Én vagyok az Első és az Utolsó, rajtam kívül nines Isten.”, „Én vagyok az Isten, nines más”, Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül"27. Azt állítani és hinni, hogy több isten is van, nem kereszténység, hanem inkább pogányság.

Az a mormon hit, miszerint Istennek felesége van, hogy Jézus és Lucifer testvérek, s hogy Jézus Isten és Mária testi gyermeke, nem kíván kommentárt. Mindez teljesen ellentmond a Bibliának és a kereszténységnek.

Végül pedig ami a mormonok „mennyei házasságát” és a sötétbőrű emberek megátkozását illeti, mindennek semmi köze a Biblia üzenetéhez. A Bibliában ugyanis Isten a szabadító igazságot minden egyes ember számára ugyanúgy hirdeti, tekintet nélkül fajá­ra, vagy éppen családi állapotára, s így mindenkinek ugyanaz az út adatott az üdvözülésre. Isten nem sze­mélyválogató!.

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!