KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Egy id. zsidó keresztyén Testvérünk üzenetei
Az utolsó napokban...: valaki el ne hitessen titeket Máté 24:4
 
A gonoszság és a hitetés egyaránt sátáni eredetű, az ő gonosz angyalai, tisztátalan szellemek (démonok) gerjesztik a megtéretlenekben, és a testies-bűnös életbe visszaesett hívőkben. A Jelenések könyve alapján fogjuk a hitetést tanulmányozni a továbbiakban. Ebben arról olvasunk, hogy a tengerből és a földből jöttek fel a szellemi fenevadak, akik elhitették a föld népeit (Jel. 13:1, 11,). A hitetés a biblikus hit ördögi ellentéte! Olyankor kap teret, amikor az ige, és az Istentől rendelt szellemi elöljárók tekintélyét a megtértek lecserélik valamely egyházi szervezet, s ennek gyülekezeteiben uralkodó nikolaiták (2:6), a laikusnak tekintett tagokon uralkodó klerikusok tekintélyére.
Az egyházi hitetés a népek tengeréből felemelkedő (17:15) fenevad, a világi hatalom sátáni „menedzsere” (13:1) segítségével vált uralkodóvá az emberek lelkén. Ő sugallta a római császárnak, tegye birodalmában egyetemessé (!) a kereszténynek mondott egyház vezetőinek hatalmát. Az egyházi hitetést a népeken uralkodó világi fenevad azért vette a vállára (17:3), hogy ezzel szellemi paráználkodásra, bálványimádó istenes tévelygésre (!) kényszerítse, az Istent nem ismerő megtéretleneket (13:8).
Azokat, akik nem tudják, hogy az egyház színes ruhákban pompázó klerikusainak kezében a kelyhek utálatosságokkal, és a szellemi paráználkodás tisztátalan váladékaival vannak töltve (17: 1-8). Templomaikat festett és faragott bálványokkal díszítik, imádják „a bálványok fertelmességeit” (Csel. 15:20). Ezekkel, valamint különféle ceremóniákkal és álszent zsolozsmákkal bűvölik a bűnben élők lelkét..., akadályozzák megtérésüket!
E parázna asszony (egyház) kedvenc itala embervér volt! Évszázadokon át halálra kereste Isten megváltott gyermekeit, és részeg volt az örömtől, ha az igazi szenteket, az Úr Jézus bizonyságtevőit kínozhatta, és vérüket onthatta (17:6). Isten vetett véget ennek a gyilkos és parázna tobzódásnak. Egy idő után a népek fejedelmei is meggyűlölték a hét hegyre épült (17:9) parázna asszonyt, és megfosztották embergyilkos hatalmától (17:15-18). Ezt követően egyre több „reformált” egyház jött létre, de már nem rendelkezhetnek anyjuk istentelen és embertelen örökségével. Hatalmuk csupán a szervezeteikbe testileg beleszületetett, Istent nem ismerő híveikre terjed ki, ám jóval korlátozottabb mértékben. Gyülekezeteikben vannak megtértek is, laikusnak, de klerikusnak tekintettek is egyaránt, akik sok szidalmat szenvednek hitük miatt, ha igyekeznek követni az Urat (2:9).
Sajnos, a régi ébredések során létrejött, evangéliuminak mondott kisegyházakban is fokozódik a romlás. Egyre kevesebb közöttük az olyan megtért hívő, akinek személyes kapcsolata, szellemi közössége van a Megváltóval, és az ő hűséges tanítványaival. Kevés kivétellel tudálékos mesemondókra, fizetett béresekre bízzák a „hagyományos” egyházi teendők ellátását, de a rajongók is sokasodnak közöttük, és egyre nagyobb teret kapnak az összejöveteleiken.
A gyülekezeti hitetést a pokolból felemelkedő fenevad inspirálja. Azoknak, akiket szolgálatára választ, úgy jelenik, meg mintha Isten Báránya volna (pl. Yonggi Cho-nak), de úgy beszél, mint a sárkány (13:11). A démonok által gerjesztett extázisban ordítozókat és az érzelgősen könnyező tévelygőket „vigyorogva” bátorítja, hogy ezzel Istent dicsőítik. A töredelmes és bűnbánó szívvel megtérőket kigúnyolja, a szentül és józanon örvendező hívőket pedig szidalmazza.
A Sátán munkatársai által tisztátalan szellemi energia árad a hallgatóságra, amely elbűvöli lelküket. Így jönnek létre napjainkban az óriásgyülekezetek, melyekben gonosz szellemű vezetők uralkodnak. Más Jézust prédikálnak, kézrátételeikkel hitető szellemet juttatnak a tévelygők lelkébe, akiket aztán az összejöveteleiken egy más evangéliummal bűvölnek, istentelen tömegpszichózist gerjesztenek bennük (II.Kor. 11:4). Az igében ezt olvassuk az ő más evangéliumuk felől: Gal. 1:6-9!
Urunk a megtért hívőket óvja a hitetéstől. Olyanokat, akik megvallották bűneiket, bűnbocsánatot, s új életet kaptak. Ezek Isten egyetlen óriásgyülekezetének, az ő egyetlen egyházának, a Krisztus szellemi testének tagjai. Ide csak megtéréssel és újjászületéssel lehet bekerülni (I.Kor. 12:12-27) és folyamatos megtéréssel megmaradni.
A Jelenések könyvében felsorolt hét gyülekezet közül ötnek erre volt szüksége, de a most élő, hét megtért hívő közül is legalább (!) ötnek erre van szüksége. Mert a hívők nagy része, egy idő után már nem gyűlöli, és nem szögezi keresztjére testies kívánságait (Luk. 14: 25-26, Gal. 5:17, 24), így azok megfogannak és bűnt szülnek, aminek szellemi halál a következménye (Jak. 1:15, Jel. 3:1). Hiába próbálja képmutató alázatoskodással takargatni, siránkozva vagy indulatosan mentegetni, nincs helye a szentek közösségében (II.Kor. 8:4), visszaesik lelke a hitető szellemek által bűvölt világ fiai: a vallási, politikai, művészi, emberbaráti, hazafias, tudományos, anyagias, stb. téveszmék hívei közé.
Azért vált szellemi halottá (Róma 8:12-13), mert egy idő után már nem vállalta a folyamatos megtérést, nem fogadta el az Úr, vagy az ige által rendelt elöljárók intelmeit (Kol. 3: 18,20, Zsid. 13:17, Róma 13:1). Bármilyen magamutogató erőlködése ellenére, magányos marad az emberek között, keserves és elgyötört állapotba jut teste-lelke (Jer. 2:17-19), amiből csak akkor szabadulhat, ha újra helyet ad az intésnek: Fil. 2:1-5!
Mi lesz azzal a bukott hívővel aki már hosszú évek óta bűnös testiességben él, nincs személyes kapcsolata az Úrral? Ha még egyáltalán „hívősködik”, ezt csak szájjal és nem szíve szerint teszi (Márk 7:6), pedig tudnia kell, hogy Isten gyűlöli a hazug képmutatást, (Ámós 5:21), a bűnt és ünneplést el nem szenvedheti. Ezt bizonyítja választott népének, Izráelnek története is (Ésa. 1:12-20). Hála Istennek, ő nem mond le egyetlen gyermekéről sem, akiket egyszülött Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak vérén megváltott (II.Kor. 6:18)!
A hűtlen ellenszegülőket, akik önmagukat nem hajlandók megítélni (I. Kor. 11:31) a testvéri intelemnek pedig nem adnak helyet (Fil. 2:1), itt e földön ítéli meg (I.Pét. 4:17). Nem szíve szerint veri (Jer.Sir.3:33), fenyíti és ostorozza őket, hanem mert szentségében akarja őket részesíteni (Zsid. 12: 6-10). Aki pedig konok marad, annak így szól: „minek ostorozzalak tovább, holott csak a bűnt növeled” (Ézs.1:5). Földi halála előtt a testi-lelki szenvedés tüzébe veti, így éget ki belőle minden bűnös testiességet. Így „menekíti” haza a mennybe (I.Kor. 3:10-15), mert ott szent és feddhetetlen állapotban állítja majd Önmaga elé mind az övéit (Eféz. 5:27).
 
Okos istentisztelet! Róma 12:1-2.
Amint a hívő odaszánja magát az Úr követésére, és ezt naponta megújítja, állandó és okos istentisztelet lesz egész földi élete, még éjszakai pihenésének ideje is (Zsolt. 16:7). Mindent az ige világosságában vizsgál és vállal, ez alól nem ad engedményt önmagának.
Ahhoz szabja magát, amire az Úr tanítja a Bibliából, attól sem többet, sem kevesebbet nem vállal, ami írva van (Jel. 22:18-19). Az emberek között isteni só és világosság az élete (Máté 5:13-16), akkor is, ha hallgat közöttük. Ám ha szólnia kell, nem hallgat (Csel. 18:9), életével és bizonyságtételeivel egyaránt a megtérés evangéliumát képviseli, hirdeti.
Elszenvedi a képmutatókat, akik csak szájukkal tisztelik Istent (Márk 7:6), sőt még a rajongókat is, kiknek szentségtelen lármázása mind nagyobb istentelenségre növekszik (II.Tim. 2:16). Türelmesen figyelmezteti őket abban a reményben, hogy Isten megszánja őket, és ad nekik megtérést, felismerik bűnös állapotukat. Akik pedig a tévelygés ördögi tőrébe jutottak, ad nekik ocsúdást, józanodást, kimenekíti őket az Isten akaratára, okos istentiszteletre (II.Tim. 2:24-26). Mert aki ma még bolond módra tisztel és értékel hazug, élettelen dolgokat (Jer. 51:17), bölccsé és eszessé válhat, ha kegyelemért kiált (Péld. 9:10).

id. Frank S.

Karmiel, 2007. szeptember
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!