KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Karizmatikus Megujulás ?!

Karizmatikus megújulás"

 

Kérdések és fenntartások az Újszövetség alapján

 

Anélkül, hogy gátolnánk a Szent Szel­lem sokoldalú munkáját és sok gyüle­kezeti tagnak a lelki megújulás iránti őszinte vágyát, helyénvalónak látjuk napjaink karizmatikus mozgalmát többszörösen is megkérdőjelezni. Nem hallgathatjuk el komoly fenntar­tásainkat sem. Közösségünk egyik neves igehirdetője évtizedekkel ez előtt testvéri szeretettel, de nyomaté­kosan tanácsolta: - Ha gyülekeze­tünkbe újabb és újabb tanításokat akarnak behozni, mindig nézz alapo­san utána forrásuknak és céljuknak!

1.    Mi  is az az ún.  karizmatikus megújulás?

2.     

 Ad-e rá valamilyen okot az Újszövet­ség, hogy a gyülekezetek és gyüleke­zeti tagok megújulását a karizmáktól (kegyelmi ajándékoktól) várjuk? Ahányszor csak megújulásról olva­sunk az Újszövetségben, azt egyetlen esetben sem a Szent Szellem ajándé­kai, hanem maga a Szent Szellem munkálja, aki a hívőben akar lakni és őt betölteni (Róm 12,2; 2Kor4,16; Tit 3,5).

A karizmatikus fogalmat manapság sajnos nagyon veszélyesen leszűkített értelemben használják. Sokak szerint csak olyan gyülekezetek, cso­portok és házi bibliakörök nevezhetők „karizmatikusnak", ahol a különösen kiemelt kegyelmi ajándékok (prófécia vagy látomások, betegek gyógyítása, nyelveken szólás) előfordulnak és ezeket gyakorolják. Újszövetségi szemmel a karizmák ilyen beszűkített, megcsonkított értelmezése elfogad­hatatlan. Sőt rajongásra vall és már magában hordozza a szakadásra való készséget. Pál már a korintusi gyüle­kezetben is tapasztalta, fel is fedte és megvédte tőle a gyülekezetet (1 Kor 12,18,31).

A „karizma és gyülekezet" munkacso­port felismerte a korlátozás és beszűkítés veszélyét, bár ezek a konkrét karizmák tipikusak és fontos szerepet töltenek be a karizmatikus mozgalomban, amelyből ösztönzéseket akarunk nyerni és be akarjuk építeni gyüleke­zeteinkbe. Már ezért is sokkal határo­zottabban kellene szembehelyezked­nünk a „karizma" fogalmának minden felelőtlen korlátozásával. Nem ajándékozott-e meg Isten min­den krisztushívőt az örök élet mindent eldöntő karizmájával, kegyelmi aján­dékával (Róm. 6,23b), amely minden keresztyént Krisztus Testének tagjává tett?! Ki jogosít fel arra, hogy újabban csak egyes kegyelmi ajándékokat te­kintsünk „karizmatikusnak"? Az Igé­ben a lelki ajándékok - semmiképpen sem rendszerezett felsorolásából -(Róm 12,3-8; 1 Kor 12; Ef 4,7-11; 1 Pt 4,10-11) felismerhető, hogy a „ka­rizmatikus" fogalom, ahogyan a „ka­rizmatikus mozgalmon" belül általá­ban értelmezik és terjesztik, az Újszö­vetség alapján nem áll meg. Akik Jé­zus Krisztuséi, akik újjászülettek Isten Szelleme áltat, és ezzel belekeresztel­kedtek Krisztus Testébe, azoknak, vagyis a Test tagjainak különböző ajándékai és feladatai vannak, attól függően, ahogyan Isten Szelleme munkálkodik, ahogy elosztja az aján­dékokat, ahogyan ő akarja (1 Kor 12,11-12).

Aki tehát a „karizma" fogalmának semmivel nem igazolható korlátozá­sát elfogadja, rosszul ítéli meg a gyü­lekezeteket, csoportokat és házi bib­liaköröket, amelyekben ezek a tipiku­san „karizmatikusnak" nevezett ke­gyelmi ajándékok nem fordulnak elő. A rossz megítélésből pedig sajnos nagyon könnyen következik mások le­becsülése, amiből eltávolodás és sza­kadások származhatnak. A különböző újszövetségi gyülekeze­tek eltérő felépítése, adományai és feladatai a szolgálatban nem arra hívjáke fel sokkal inkább a figyelmet, hogy Isten valóban saját akarata sze­rint adja ajándékait, és aszerint, ahogyan a gyülekezeteknek Krisztus parancsának teljesítéséhez szüksé­gük van rá? (Lásd a lelki ajándékok felsorolását az 1Kor 12-ben és Róm 12-ben!). Annyira csak az 1Kor 12-re akarunk összpontosítani ahogyan az a pünkösdista gyülekezetekben világ­szerte elterjedt -, hogy azt hisszük, csak akkor leszünk valóban élő gyüle­kezet, ha az abban felsorolt összes ajándék megvan közöttünk és isten­tiszteleteinken gyakoroljuk? A karizmák felhasználásának egyik vezérelve, amelyet a szabad evangé­liumi gyülekezetek (Freie Evangeli sche Gemeinde) szövetsége dolgo­zott ki, és az evangéliumi rádióadások műsorbizottsága tartalmilag el is foga­dott, számunkra is rendkívül értékes útmutató lehet:

„Mivel Isten Szelleme a gyülekezetek­nek megadja azokat az ajándékokat, amelyekre szüksége van, a pünkös­dista csoportoktól nincs szüksége semmiféle kölcsönre. Különben fenn állna az a veszély, hogy a Szent Szel­lem vezetésébe belesegítenének, sa­ját fejük szerint nagyobb „teljességre" törekednének, és megnyitnák az utat a gonosz megtévesztő erői előtt. Ettől pedig meg kell őriznünk a gyülekeze­teket. Különösen tartózkodjunk az olyan pünkösdista és karizmatikus mozgalmaktól, amelyekben a tanítás és a gyakorlat (a Bibliának ellentmon­dó kézrátétel, szentléfekkeresztség mint második áldás, a gyógyítások erőszakolása az igazi keresztyénség bizonygatására) ellentmond az Újszö­vetségnek."

 

2. A karizmatikus mozgalom törté­nelmi háttere és eredete.

 

Wolfram Kopfermann lelkész, a „ka­rizmatikus mozgalom'' egyik vezető munkatársa írja: „Vitathatatlanok a történelmi összefüggések az 1960 óta tapasztalható karizmatikus megújulás világméretű terjedése és a között az ébredési mozgalom között, amelyből a pünkösdista irányzat keletkezett.'' Nagyon alaposan meg kell vizsgál­nunk annak a tanításnak a forrását, amelyet szövetségünk munkacsoport­ja gyülekezetünkbe be akar építeni.

Az ébredés az egyik kaliforniai pün­kösdista gyülekezetből indult ki, és egy püspöki egyházhoz tartozó Bennett nevű lelkészben találta meg első terjesztőjét (1960), aki kézrátétellel megkapta a „lélekkeresztséget" és vele a nyelveken szólás ajándékát. 1962-ben Arnold Bittlinger, német evangélikus lelkész, aki az „Életközpont a Keresztyének egységéért" egyik fő munkatársa lett (Craheim kas­tély), amerikai útja során megismerke­dett a karizmatikus mozgalommal, amely akkoriban még gyerekcipőben járt. Visszatérése után Németország­ban mintegy nyolcvan vezetőt hívott össze az egyházakból és szaba­degyházakból konferenciára, amely aztán a karizmatikus ébredés egyik elindítója lett.

Heribert Mühlen, római katolikus pro­fesszor, aki a katolikus egyházon belül a karizmatikus mozgalom egyik fele­lős vezetője és propagálója, írja: „Peter Hocken, a karizmatikus moz­galom egyik nemzetközi teológiai kép­viselője, nyomatékosan kijelentette, hogy a megújulás nem egy, a pünkös­di mozgalomtól különböző, hanem egyetlen, mindent átfogó, pünkösdi­karizmatikus mozgalom." (Megújulás az egyházban és a társadalomban -1980. 7. füzet, 23. oldal). Ezek az összefüggések visszautalnak a múltba, amikor a századforduló kö­rül egyébként földrajzilag ugyanazon a helyen, Los Angeles körzetében -pünkösdi ébredés volt, amely aztán Norvégián keresztül Németországba is eljutott. Ezek az első mozgalmak arra figyelmeztetnek, hogy most se mondjunk le a „szellemek megvizsgá­lásáról".

Szövetségünk munkabizottsága nem veszi át alapos vizsgálat nélkül a „lélekkeresztség" pünkösdista módsze­rét, az úgynevezett második áldást kézrátétellel és a nyelveken szólás ezt követő jelével. De ha egyes gyakorla­tokat átveszünk a karizmatikus moz­galomból és gyülekezeteinkben felhasználjuk, ha pünkosdista eredetű forrásokból merítenek felelős munka­társaink, képesek lesznek-e tartósan védekezni (az Istentől kapott Szentírás és gyülekezeti felfogás értelmé­ben) ezen jelenségek kiváltója, a pün­kosdista lélekkeresztség ellen? Eközben pedig nem kevés gyülekezet szenved feszültségektől és kilépések­től, hiszen a szűk értelemben vett „ka­rizmatikus" gondolkozású gyülekezeti tagok az olyan istentiszteleteken, ahol csak igehirdetés hangzik és nincs ér­zelmektől túlfűtött spontaneitás, egyre rosszabbul érzik magukat, hiszen nem teljesülnek a „karizmatikus eleven­ség" iránti elvárásaik. Nem szabad elhallgatnunk, hogy a „karizmatikus mozgalom" terjedése már sok negatív kísérőjelenséggel járt, és jár ma is. Az említett Bennett

lelkész gyülekezete, amelyik Ameriká­ban a neopünkosdista elemek kezdeti hordozójának és terjesztőjének szá­mít, sem maradt mentes egy súlyos szakadástól. Az is elgondolkoztató, amit Watchman Nee - kínai evangé­lista, tanító és az újszövetségi minta szerinti gyülekezet építője - a hazájá­ban tapasztalt karizmatikus ébredés­ről mond: „Ha visszatekintünk erre az időre, megállapíthatjuk, hogy a nyere­ség csekély, a veszteség azonban nagyon nagy volt" („Élet az árral szemben" c. könyv).

 

 3. Ökumenikus hídverés bibliai tá­jékozottság nélkül.

 

 A „karizmatikus mozgalom" nemcsak a felekezeti határokat lépi túl. Olyan egyházi tanításokat és olyan valláso­kat is pártfogásába vesz, amelyek nyílt ellentmondásban állnak az Új­szövetséggel. Ezért az ember állandó kritikus vizsgálódásra kényszerül, ha még egyáltalán tekintély előtte a Szentírás.

Ha a Szent Szellemtől indul ki a megújulás, nem kellene-e felfednie a tévtanításokat és elhatárolnia magát tő­lük? Hiszen a Szent Szellem mindig az igazságban  vezet,   Krisztus   Igéjére emlékeztet és szembeszáll a tévtanításokkal(Jn 14,26; 16,13; Gal 1,6-8). A karizmatikus mozgalom minden hí­ve megmaradhat saját egyházi tanítá­sában vagy tévtanításában, mert a mindenkit Összekötő közös karizmati­kus lelki élmény a fődolog, ami nem érinti az igazság kérdését. Ha előbb nem, ezen a ponton fel kell figyelniük mindazoknak,   akik nem   hajlandók   feladni az Újszövetség tanítását, hiszen a Szent Szellem munkája sohasem állhat ellentmondásban a Biblia kijelentésével.                                       

Az egyházak ökumenikus tanácsa  nagyra értékeli a mozgalmat, hiszen nagy célja: minden-felekezet és vallás  egységesítése.                                       

Philip Potter, az egyházak világtanácsanak volt főtitkára kijelentette: „A karizmatikus megújulás kapocs a reformáció egyházai, a római katolikus  egyház, a konzervatív evangélium  egyházak és az ortodoxok között. Lehetővé teszi a különböző kultúrák között a párbeszédet. Az ökumenikus mozgatom tulajdonképpen karizmati­kus gyülekezeti megújulás (!). Segít­het az Egyházak Világtanácsa céljá­nak az elérésében: Isten népének egységesítésében és a földön minden ember egyesítésében" (Megújulás az egyházban és a társadalomban 7. fü­zet 1980.). A Világtanács különben kinevezte az említett Arnold Bittlinger lelkészt, hogy legyen a karizmatikus megújulás ügyeinek képviselője Genfben.

Ez az ökumenikus hídverés a közös karizmatikus élmény alapján valósul­hatott meg, miközben az újszövetségi tanításnak és a Biblia alapján álló ige­hirdetésnek láthatólag már nincs dön­tő fontossága. Miért kell nekünk a ka­rizmatikus mozgalmaktól tanulni, amelyeknek ilyen kihatásai és célkitű­zései vannak? Olyan egységre törek­szünk - a közös „karizmatikus élmé­nyek" alapján - ahol az igazság és a tévtanítás összekeveredik, és a fődolognak kikiáltott megújulás élményének kell az összekötő kapocsnak len­nie a felekezetek között?!

 

3.    Néhány rövid megjegyzés.

 

Az itt körvonalazott kételyek és kérdé­sek Urunk és Igéje iránti szeretetünk­ből fakadnak, egyben a gyülekezetek Istentől kapott küldetése iránti felelős­ségből is. Urunk, Jézus Krisztus azt akarja, hogy újra és újra beteljesed­jünk a Szent Szellemmel, és a Szent Szellem vezessen, adjon erőt, és min­den szolgálatunk még sokkal jobban támaszkodjon Igéjének és Szellemé­nek erejére és még inkább ez nyom­hassa rá bélyegét. Komolyan imád­kozzunk, és kérjük, hogy Jézus Krisz­tus vére tisztítsa meg az életünket. Valóban olyan kívülről jövő ösztönzé­sekre lenne szükségünk, amelyek for­rása és célkitűzései nehezen egyez­tethetők össze az Újszövetség igazsá­gával?

Minket, akiket Jézus Krisztus hit által megajándékozott a Szent Szellem ajándékával, és ezzel belekeresztelt Krisztus Testébe, az Ige felszólít, hogy„teljetek meg «szent» Szellemmel" (Ef 5,18; Gal 3,2; 1 Kor 12,13). Ebből a többször is megismételhető beteljesedésből bontakozik ki fokozott mérték­ben az a lelki-szellemi ajándék, amelyet isten minden élő hitű keresz­tyénnek adott (Csel 4,31; 1 Kor 12,11). Isten kegyelmi ajándékai mindig men­tesek mindenfajta emberi mesterkedéstől és módszertől. Nem szolgálják szellemi magasságokban szerzett él­mények utáni éhségünk kielégítését sem. Inkább csak a közös cél elérésé­re kapjuk, Jézus gyülekezetének épí­tésére (1Kor 12,7; 14,12). Nem kellene-e bizalommal Tőle várni - ahogy tulajdonképpen gyülekeze­teink történetének 150 éve alatt történt is -, hogy Jézus Krisztus ma is az igehirdetés szolgálatán keresztül hív el embereket, akiket megajándékoz a Szent Szellemmel és olyan lelki aján­dékokkal, amelyek gyülekezete építé­sére szolgálnak (1 Kor 1,18; 12,11.18; Gal 3,2; 1 Pt 1,23)?!

 

Theophil Rehse

 

Cikk Vetés és Aratásból -Evangéliumi Kiadó

.

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK