KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Azokhoz ,akik hitet adnak az Őrtorony-nak!

AZ IGAZSÁG SZABADOKKÁ TESZ TITEKET!

 

Azokhoz, akik hitelt adnak az „Őrtorony"-nak

 

„Ha ti megtartjátok az én Igémet, valóban tanítvá­nyaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket" (Jn 8,31-32).

 

Jézus Krisztusnak ezeket a szavait szívesen alkal­mazzák magukra az „Őrtorony-szervezet" tagjai. Azután elmondják, hogyan ismerték meg az igazsá­got, és hogyan lettek szabadok általa. De ha a hitükről beszélgetünk velük, hamarosan kiderül, hogy nem felszabadult követői Krisztusnak. Bizo­nyos betanult módszer szerint vezetik a hitről szóló beszélgetésüket, kínosan ügyelve arra, hogy el ne térjenek a sablontól. Szabályszerűen félnek a hit dolgáról való szabad beszélgetéstől. Szívesebben kö­vetik a maguk útját, hogysem ilyesmibe belemenje­nek. Mitől félnek ezek az „Új-világ-nak látszólag félelmet nem ismerő hirdetői?

 

Először is attól, hogy nem tudnak megfelelni a Krisztus követésével kapcsolatos kérdésekre; másod­szor attól, hogy valaki valami jobbra taníthatja őket. Teokratikus (istenuralmi) álomvilágban élnek, amelyet szervezetük paradicsomként tüntet fel előt­tük. Rendszerük szerint teokratikus szervezetük az egyetlen Istentől származó szervezet ezen a földön, amely ebben a világban Isten országának kezdetét jelenti.

Azt tanítják, hogy mindazok, akik teokratikus szervezetükön kívül vannak, a Sátán világához tar­toznak, és az elkövetkezendő harmagedoni csatában elpusztulnak. Ezért rettegnek az őrtorony-hívők at­tól, hogy a szervezetből kizárják őket, mert a kizáratás számukra az Isten országából való örök élet elvesztését jelenti. Márpedig igen könnyen kizárnak valakit, hiszen az Őrtorony-társaság a törvény ren­delkezéseire épült, nem pedig a keresztyénség alapel­veire. A keresztyén szeretet helyébe lelki diktatúrát helyeztek: elöljáróik bírói hatalommal vannak felru­házva, amelyet az 5Móz 1,16-18-ból vezetnek le.

Ugyanígy a társaság eszményképeit az Ószövetség bizonyságtételeiből veszi, amelyek Izráel számára voltak érvényesek. Az Úr Jézus Krisztus tanításai a háttérbe szorulnak. Ezért köztük szó sem lehet a felszabadító keresztyén igazságról. Vannak azonban még más dolgok is, amelyeket Krisztus követőjének kifogásolnia kell, mert ezek ellentmondanak Urunk tanításainak:

 1. Az Őrtorony-hívőket tulajdon társaságuk sem tekinti Krisztus követőinek, hanem csupán jó szándékú embereknek, akiknek reménységük van, hogy Isten országában élnek majd e földön. Ezért az Úrvacsorában - azaz a kenyérben és a borban - ezek sem részesülhetnek.

2.  Mivel az Őrtorony-hívők nem Krisztus követői, ezért nem is állnak Isten kegyelme alatt, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban való hitből származik. Tör­vényes előírásoknak vetik alá magukat, amelyek részben Mózes törvényéből származnak, részben pe­dig saját alkotásaik. A hívőt csak addig tűrik meg a gyülekezetben, amíg ezeket az előírásokat megtartja.

3.  Valamennyi Őrtorony-hívő köteles saját számlá­jára házról házra járva az Őrtorony-irodalmat árusí­tani. Ebből a célból különleges nyilvántartást vezet­nek, amelyben pontosan följegyzik a havonta látoga­tással töltött órák számát, a leadott iratok jellegét és számát, és azok nevét és címét, akiket ismételten meglátogattak. Mindazokat, akik készek arra, hogy egyik-másik könyvet behatóbban tanulmányozzák, úgynevezett házi biblia tanulmányozó csoportokba gyűjtik össze. Ezeket a csoportokat rendkívüli figye­lemben részesítik, mivel bennük látják szervezetük növekedésének ígéretét.

4.  Összejöveteleiket és az azokban folyó tevé­kenységeket felügyelők szabályozzák. Úgynevezett körzeti felügyelők látogatják meg félévenként min­degyik „gyülekezetet", és vizsgálják meg minden egyes gyülekezeti tag tevékenységét. Ha azt hiányos­nak találják, kivizsgálják az okokat. Ezen felül a körzeti felügyelők mindenkit fokozott tevékenységre biztatnak, miközben minden alkalommal egy héten át., lehetőleg sok prédikátorral végzik a háztól házig való szolgálatot.

5.  Az Őrtorony-hit kizárja a Jézus Krisztusba vetett hitet. Ha az Isten országába való bemenetelünk bizonyos törvények megtartásától függ, akkor az többé nem Isten ingyen ajándéka, ahogyan azt Pál a Róma 8,1-2-ben leírja. Kell-e tehát csodálkoznunk, hogy az Őrtorony-gyülekezetekben a félelem uralko­dik, és a biblikus beszélgetés teljesen lehetetlen? Hiszen meg van írva az Jn 4,18-ban: „A. szeretetben nincs félelem, sőt a Teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig fél, abban nem lett teljessé a szeretet." De hogyan magyarázzuk ezt meg az Őrtorony-hívőknek?

6.   Az Őrtorony-társaság lerontotta az Úr Jézus kereszthalálába vetett hitet. Saját bibliafordításaik­ban „kínzócölöpöt" írtak a kereszt helyett. A kínzócölöpöt egykor az amerikai indiánok használták, de a keresztyén egyháztörténet és az elfogadott bibliafor­dítások csak Urunk keresztjét ismerik. Így olvasható például az l Kor 1,18-ban: „Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.'"

 

Ezért kell az Őrtorony-hívőket elveszetteknek te­kintenünk, holott éppen azért csatlakoztak az Őrto­rony-társasághoz, hogy az örök életet megragadják.

7. Az Őrtorony-szervezet az egész világon Izrael népének vetélytársaként lép színre. Azt állítja, hogy Isten az Ő népét mindörökre elvetette, és Izrael helyébe az Őrtorony-szervezetet tette. Ezért azzal hiteti el véneit és felügyelőit, hogy Isten eljövendő földi országában ők lesznek a fejedelmek, ha hűsége­sek maradnak. Ez egyik legfőbb oka annak, hogy ezek a vezetők - olykor súlyos meggondolások elle­nére is - hívek maradnak társaságuk istenkáromló tanaihoz.

Noha a Római levél 11. fejezetét az Őrtorony-társaságban nem szokták magyarázni, föltételezhető,hogy ismerik ezt a fejezetet. Ezért Isten országának eljövendő ítéletében nem lesz mentségük, hogy mindezekről nem tudtak.

Kedves olvasó, ha te is az Őrtorony-társaság félrevezetettjei közé tartozol, térj meg erről az útról, amely a veszedelembe visz!

Még van idő, hogy elfogadd Isten kegyeimét, amelyet ingyen, ajándékként kínál Jézus Krisztus­ban, és hogy rátérj az igazság és az élet útjára. Mert meg van írva:

„Ez az a kő, amelyei ti, az építők, megvetettetek, amely szegletkővé lett; és nincsen üdvösség senki másban, meri nem is adatott az embereknek az Ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk" (Csel 4,11 -12). És: „... hogy Jézus nevére minden térd meghajol­jon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy JÉZUS KRISZTUS ÚR az Atya Isten dicsőségére" (Fil 2,10-11).

 

Az Őrtorony-társaság számításai az utolsó időkkel kapcsolatban

 

Az őrtorony 1879-ben jelent meg először angol nyelven, ezzel a megtévesztő címmel: „Zion's Wateh Tower and Herald of Christ's Presence'1 - azaz: .,Sion őrtornya, és Krisztus jelenlétének hirdetője". Ez azt jelentené, hogy Krisztus már visszajött a földre, és közel a világ vége. Megjelenésétől fogva súlyos megtévesztés volt ez, hiszen Urunk visszajövetele még ezután következik majd. Ezért szeretném itt magának az Úr Jézusnak a saját dicsőséges visszajövételével kapcsolatos szavait idézni:

 

,Ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsöté­tedik, a hold nem fényük, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a Föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, akik összegyűjtik az Ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig' (Mt 24,29-31).

 

Tehát maga az Úr mondotta, hogy dicsőséges visszajövetekkor mindenki számára nyilvánvaló ese­mények mennek majd végbe, összeköttetésben olyan látható jelekkel, amelyek miatt sír majd az egész Föld minden népe. További nyilvánvaló tény lesz Krisztus akkor élő hívőinek összegyűjtése.

Lehet-e ilyen hatalmas események mellett Urunk láthatatlan visszatéréséről beszélni - ahogy ezt az Őrtorony évtizedek óta hirdeti? Nem! Krisztus dicső­séges visszajövetele nyilvánvalóan még hátra van.

Így tehát az Őrtorony, amely kezdettől fogva „Krisztus jelenlétének hirdetőjé''-nek nevezte ma­gát, még sohasem hirdette Isten nevében az igazsá­got. Isten azonban nem hazudik, ahogy azt Pál a Róma 3,4-ben írja. Az úgynevezett „Őrtorony-maradék", ahogy magát nevezi, végül is szintén még az  elragadtatásra vár, mert azt állítja, hogy tagjai az  utolsók, akik Krisztus Testéből még itt vannak a  földön. Mindez azt mutatja, hogy az Örtorony-társaságnak az utolsó időkkel kapcsolatos számításai nem  mások, mint emberi félrevezetések. Az Őrtorony  valamennyi írása ma azon az elméleten alapul, hogy Jézus Krisztus 1914-ben láthatatlanul visszajött, és  azóta itt uralkodik a földön.  Továbbá még ma is azt hirdeti az Őrtorony-társaság, hogy az „első feltámadás" 1918-ban megtörtént  (vö. I Kor 15,22), ugyanakkor ugyanabban az iratban tagadja, hogy az első feltámadáskor Krisztus még e  földön élő követői elragadtattak volna. Ezzel ismét ellene mond Isten Igéjének, amely az 1 Tesszalonika  4,13-18-ban világosan leírja az első feltámadást.  Az Őrtorony tanítása szerint tehát időbeli eltérés  van az első feltámadás és a Krisztus Teste még élő  tagjainak elragadtatása között. Krisztus még élő követői (akiket az Őrtorony .,maradék''-nak nevez), csak földi pályafutásuk beteljesedésével fognak elváltozni. Ez is tévtanítás, amelynek semmi bibliai alapja  nincs. Mivel Krisztus visszajövetele és Gyülekezetének elragadtatása még egyáltalán nem történt meg,  ezért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem is lehet e  földön semmiféle teokratikus királysága, amely az Ő  nevében és láthatatlan jelenlétének alapján tevékenykedik. Pedig éppen ennek a teokratikus szervezetnek a létezésére hivatkozik az Őrtorony-társaság  minden cselekedetében. E szemlélet alapján tartja  minden gyülekezetét diktatórikus kényszer alatt.  Mint minden más megtévesztés, úgy ez az úgynevezett teokratikus szervezet is erre a téves végső időszámítgatásra alapozza fölépítését. Láthatólag nem zavarja őket az, amit Urunk mennybemenetele előtt  tanítványainak mondott:

„Nem rátok tartozik, hogy  megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat,  amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával  állapított meg" (Csel 1,7).

 

|Az Őrtorony-híradások szerint ennek az úgynevezett teokratikus szervezetnek a kiépítése 1919-ben kezdődött el, és húsz évig tartott. Ennél a salamoni templom építésére hivatkoznak, amely a Biblia tudó­sítása szerint húsz évig tartott (vö. l Kir 9,10, és 2Krón 8,1)- Itt is visszaélnek Isten Igéjével, hogy általa egy tévtanításnak bibliai színezetet adjanak.

Hogy az Úr szavával éljünk, ez az úgynevezett teokratikus szervezet olyan ház, amely homokra épült. Ha biblikus vizsgálatnak vetjük alá, összeom­lik mint a kártyavár, és csak hamisan alkalmazott bibliai idézetek maradnak vissza. Csak megtévesztett emberek ragaszkodhatnak az Őrtorony ilyen tévtanításaihoz, és fogadhatják el tőle az olyan örök élet ígéretét, amely Isten országában paradicsomi állapo­tok között e földön valósul meg.

Vajon nem tanultak-e az Őrtorony-hívők a szünte­lenül változó végső időszámítgatásokból a mai napig semmit? Milyen nagy reménységgel néztek 1975 elé, amikor a világ hirtelen végét várták! Újra meg újra hangoztatták: Harmagedon bármikor eljöhet, min­dennap és minden éjszaka. És újra nem jött semmi! Ebben az évben sem! Miért? Íme, a biblikus válasz: Az Újszövetség úgy írja le e világ végét, mint ami egy bizonyos idő alatt megy végbe majd, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus Isten országának valamennyi ellenségét megsemmisíti. E végső idő alatt valamennyi halott feltámad majd (Jn 5,26-29), hogy az utolsó ellenség, maga a halál is, megsemmisíttessék (vö. I Kor 15.20-28).

Ez az időszak tehát körülbelül ezer évet fog át, amely idő alatt Urunk a feltámasztott szentjeivel együtt végrehajtja majd az isteni ítéletet úgy, ahogy az a Jelenések 20,4-6-ban olvasható.

Mindez nem egy éjszaka alatt történik meg. Az Őrtorony, amely efféle valótlanságokat terjeszt, kez­dettől fogva hamis prófétának bizonyult, és mint ilyen, Isten többi ellenségével együtt megsemmisítte­tik majd.

Az örök élet Isten ingyen való ajándéka, kegyelmi ajándék, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett hit által nyerhetünk el. Ahogy az Úr maga mondta: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (Jn 14,6).

 Aki tehát az örök életet keresi, annak ezen az úton kell járnia, mert minden más út tévút, és nem vezet az örök élethez.                                       

                                                           Hermann Balz

                                                                     Vetés és Aratás

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK