KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
A Torontói áldás története és eredete

A Torontói Áldás, tömeghisztéria és démoni megszállottság

Az angolszász országokban egy újkeletű, mozgalommá vált vallásjelenség söpört végig, amely a kanadai Toronto városából indult ki, és a Torontoi áldás néven vált ismerté. A mozgalom tehát onnan kapta a nevét, hogy Toronto-ból ered, párosítva azzal a feltételezéssel, hogy ez a jelenség egy isteni áldás, és az ott lefolyó szellemi megnyilvánulások és jelenségek a Szentlélektől erednek.

Ennek az írásnak a célja az, hogy megvizsgáljuk e mozgalom feltételezéseit és kijelentéseit a Biblia szemszögéből, ugyanis az utasít bennünket a szellemek megpróbálására. További célunk, hogy rámutassunk a jelenség valós eredetére, és útmutatást nyújtsunk azoknak a választottaknak, akik valami oknál fogva kapcsolatba kerülnek e mozgalommal, illetve olyanokkal, akiket magávalragadott ez a jelenség és gyakorlói, terjesztői ezeknek a szellemi megnyilvánulásoknak.

Az Isten utasít bennünket arra, hogy próbáljuk meg a lelkeket, és győződjünk meg arról, hogy az a lélek az Istentől való vagy sem.

I.János 4:1-6 1. Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 2. Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; 3. És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már. 4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van. 5. Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájok. 6. Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.

Annyit bizonysággal levonhatunk ebből, hogy már a János által vezetett gyülekezetekben is komoly problémák voltak jelen, elsősorban az Istenséget meghatározó tanok megértésével kapcsolatban. Ezek a problémák vezettek ahhoz, hogy Jánosnak ki kellett jelenteni, mi is valójában az antikrisztus szelleme, doktrínája.

Ennek a szövegrésznek az értelmi mondanivalója valamelyest el lett homályosítva. A korai modalisták, akik egyébként a későbbi trinitaristák elődeinek mondhatók, egy olyan állítást próbáltak terjeszteni, miszerint Krisztus halála nem volt abszolút vagy teljes, mert lényének egy része a mennyben volt mint Isten. Másszóval, az isteni lénye tovább élt megszakítás nélkül, mialatt a testi Krisztus halott volt. Krisztus isteni és emberi lényege így el lett különítve. Ezek ellen a tévtanok ellen lépett fel János apostol, és erre utal a fenti írásában. Később ezeket a szövegeket némileg megváltoztatták a modalisták és trinitaristák, hogy ne legyen annyira egyértelmű az, hogy az antikrisztus doktrinája valójában saját tanításaikat azonosította. Hogy némi változtatás történt ebben a szövegrészben, az látható Ireneusz egy írásából, aki pontosan idézi ezt a részt, ami nem teljesen azonos a mai szöveggel (Ante-Nicean Fathers, I. kötet, 16:8, 443. oldal).

Erről ismeritek meg az Isten Lelkét: Mindazok a szellemek, amelyek vallják azt, hogy Jézus Krisztus megjelent testben, az Istentől valók; és minden szellem, amely elválasztja Jézus Krisztust attól [a teljes testi megjelenéstől], az nem az Istentől való, hanem az antikrisztustól.

Szókratesz a történész azt írja (VII, 32, 381. old.), hogy ez a szövegrész azok által lett eltorzítva, akik el akarták választani Jézus Krisztus emberi és isteni mivoltát.

Ez lényeges kijelentés, ugyanis az a szellem, amely azt állítja, hogy Krisztus lényének egy része nem halt meg valójában, s így nem függött teljesen az Atyától az örök életre való feltámadása, az az antikrisztus szelleme. Azok a csoportok vagy felekezetek, amelyek bevették e különös jelenségek gyakorlását, kivétel nélkül trinitaristák, sőt egyes elemeik “továbbfejlődtek” a New Age és a Process Teológia (Fejlődő Teológia) irányába. A mozgalom nem felekezethez kötött, és vannak gyakorlói a Római Katolikus egyháztól a New Age Pünközdizmus mozgalomig terjedő széles felekezeti skálában. A mozgalom gyakorlói a pünkösdi és karizmatikus nevekkel utalnak magukra.

Talán hasznos legelőször megvizsgálni magukat a bibliai kifejezéseket, amelyeket ez az ún. karizmatikus mozgalom sajátosan felhasznál:

A karizma egy görög szó, amelyre az Oxford Universal Dictionary a következő meghatározást adja: Istentől jövő kedvesség, ajándék; kegyelem illetve képességek ajándéka. Innen a karizmatikus …

Jogos a kérdés: Ez a jelenség és megnyilvánulásai valóban az Isten kegyelmi ajándékai lennének?

Egy másik meghatározás: SGD (Strong’s Görög Szótár) 5486 karizma, az SGD 5483 karizmai szó fogalmára épül, melynek jelentése: valamit ajándékként adni, megadni szívességből, megbocsátani vagy megmenteni. Jelent tehát megmentést, megbocsátást, kegyelmi ajándékot, garanciát.

E két szó gyökere az SGD 5485 karisz, ami maga is az SGD 5463 karió szóból ered, aminek jelentése: boldog (vagy elégedett) nyugodtság vagy jó állapotban lenni.

A karisz jelentése kegyesség, cselekedetben megnyilvánulva… különösen, mint isteni hatást az ember szívén, és ahogyan annak hatása megnyilvánul az életben, beleértve a hálát is. Ezért, pl. az angol nyelvben jelent: elfogadhatót, hasznosat, kedvességet, kegyelmet, kegyességet, örömet, élvezetet és hálát.

Ebben az értelemben tehát az isteni közbenjárás megnyilvánul a szívben és tükröződik az életben, ami hálát von maga után, mert megóv a veszélytől és a szenvedélyektől.

Illenek-e ezek a kifejezések egy olyan állapotra, ahol a személy mintegy transzba esve, a földön vonaglik, sokszor zavaros, megérthetetlen hangok kiadásával? Milyen szellemek nyilvánítják meg magukat eképp, és hogyan nyilvánul meg a Szentlélek?

Egyetlen test van, ami az egy egyház. Az egyház egy Szellemben van, és annak az egy Szellemnek a keresztségéből itattattunk meg, illetve attól töltődtünk be mindnyájan.

I.Korintus 12:13 Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

A test a szellem ellen harcol, a szellem pedig a test ellen.

Galátzia 5:17 Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

A testi szellemiség magát a Szentléleknek adja ki, vagyis a testi szellemnek engedő embert megtéveszti úgy, hogy az azt hiszi, valójában a Szentlélek vezeti őt. De ez a szellem az e világnak a szelleme, s nem az a Szellem, amelyet mi Istentől megkaptunk.

I.Korintus 2:12. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.

Akik a testnek élnek, azoknak az elméje a testi dolgokon jár. Akik a Szellemnek élnek, azok pedig az Isten dolgaira adják a maguk elméjét, szellemét. A test szerinti gondolkodás és élet a halálba vezet, a Szellem szerinti élet pedig életre és békességre.

Róma 8:5-7 5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. 6. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. 7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

A Szentlélek gyümölcseivel már foglalkoztunk részletesebben néhány írásban (lásd pl. A Szentlélek gyümölcsei [ 146] című írást. A Szellem gyümölcsei: az igazság (Jn. 15:26; 16:13), szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, önuralom (Gal. 5:22). Az Atya Szelleme az, ami a választottakban él és szól:

Máté 10:20 Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek.

Az Isten Szelleme által űzetnek ki a démonok és ördögök az emberből.

Máté 12:28 Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.

Az Atyát csak a Szellem által lehetséges elfogadhatóan imádni vagy akár ismerni.

János 4:23. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Ami a Szellemtől született, az a Szellemtől való.

János 3:6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.

A Szellemtől csak akkor kap bármit az ember, ha az megadatott neki a mennyből, vagyis Istentől.

 

János 3:27 Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.

Az Isten törvénye maga is szellemi, az ember pedig testi, ami a bűn alá van rekesztve. Azért jelentette ki Pál, hogy nem foghatja fel a saját cselekedeteit. Mert a testi ember azt kívánja tenni, amit a szellemi lénye nem akar megtenni, sőt azt, amit a szellemi lénye valójában gyűlöl.

Róma 7:14-15. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. 15. Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem.

Pál szerint a szellemi ember kívánja, hogy a jót cselekedje, de a test szerint képtelen azt véghez vinni. Mivel a Szellem által az újjászületett ember nem akarja a bűnt cselekedni többet, azt már csak a testi lénye teszi, ami még él és munkálkodik benne.

Róma 7:18:20 18. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. 19. Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok. 20. Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.

Ezeket a benső akaratunk ellenére véghezvitt bűnös cselekedeteket e világnak a szelleme által követjük el, amikor az eluralkodik a testen, és véghez viszi bennünk a szellemi lényünk ellenére a bűnös cselekedetet.

A Torontói Áldás nevű mozgalom szellemi megnyilvánulásaiban az önuralom pontos ellentéte látható. Sőt, a mozgalom saját maga által felállított sikermércéjét az határozza meg, hogy milyen fokon hatalmasodik el az a szellemiség, amely eksztázisig feldolgozott, hisztérikus viselkedésmódot vált ki az egyénekben. Ezek a viselkedésmódok tehát nem a kimért, békességet és önuralmat ajándékozó Szentlélektől jönnek. Itt fontos megjegyezni azt, hogy a Szentlélek káromlása az megbocsáthatatlan bűn.

Máté 12:31. Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.

Ennek a világnak a szellemisége a bukott angyalok uralma alatt áll, és azok szellemiségét tükrözi. Ennek a szellemiségnek egyik jellemzője a zűrzavar, az önuralom és békesség hiánya, a feldolgozott, kontroll nélküli, semmi építő célt nem szolgáló kirobbanások és viselkedésmódok. Mindezek a jellemzők pontosan ráillenek a Torontói Áldás keretein belül végbemenő jelenségek gyakorlóira.

Talán nem is az lenne a legnagyobb baj, hogy ezek az emberek bizonyos szellemi hatások alá kerültek, ami származhat valami hiányérzetből vagy más problémából. A valódi és igazán lényeges baj az, hogy az emberek többsége, még ha meg is tisztulna a démonok hatása alól, továbbra is olyan cselekedeteket és életmódot folytatna, ami visszakívánja ezeknek a gonosz szellemeknek a jelenlétét. Amikor ez megtörténik, akkor nemcsak az eredeti démon költözik vissza, hanem vele együtt több másik is, még több gonoszsággal. Így a szerencsétlen ember még rosszabb helyzetbe, illetve mélyebb megszállottságba került, mint mielőtt megtisztult volna az eredetileg bentlakozó démontól. És így lesz ezzel a gonosz nemzedékkel is az utolsó időkben.

Máté 12:43-45 43. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: 44. Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. 45. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.

Lukács 11:24-26 24. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. 25. És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. 26. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél.

Krisztus az ilyenfajta démoni megszállottságot egy olyan mérceként használta, ami nyilvánvalóan rámutat, hogy egy nemzedék mennyire gonosszá vált. Ma pedig a démoni megszállottság nagyobb mértéket öltött, mint valaha is a történelem folyamán. És ez még csak a kezdet, ami tovább fokozódik az utolsó idők végéig.

A démoni megszállottság a megszállt személy cselekedeteiben nyilvánul meg. A megszállottság egy sajátos megnyilvánulása az, hogy tudják, kik a választottak, az Isten szellemével betöltődöttek. Ha tehetik, akkor a választottakat különböző módon támadják, gúnyolják és zaklatják.

Márk 1:23-24 Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta, És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.

Lukács 4:33-34 És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, a ki fennhangon kiálta, Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged ki vagy: az Istennek ama Szentje!

A választottaknak azonban hatalmuk van a démonok fölött Krisztus által.

Lukács 9:1. Minekutána pedig összehívta Jézus az ő tizenkét tanítványát, ada nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására.

Lukács 10:17. Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által!

A választottak azok, akik hűen tartják az Isten parancsolatait és Jézus Krisztus tanúbizonyságát.

Jelenések 12:17 Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;

Jelenések 14:12. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

Jelenések 22:14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

Ez egyben azt is jelenti, hogy akik nem tartoznak a választottak közé, azokat arról lehet megismerni, hogy nem tartják az Isten parancsolatait és a tanúbizonyságot.

Ésaiás 8:20 A tanításra (héb. tóra, törvény) és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok.

 

Azt mindenesetre meg kell jegyezni, hogy az Isten Gyülekezeteinek nincs tudomása olyan felekezetről, amelynek hívei ennek a jelenségnek a képviselői, és következetesen megtartják az Isten parancsolatait is.

Amikor a démonokat kiűzik az egyénből, annak velejárója lehet, hogy a személy összeesik, remeg vagy rázkódik, továbbá hangosan felkiált.

Márk 1:26 És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fennszóval kiáltva, kiméne belőle.

Azok a fajta szellemek, amelyeket néma szellemeknek is neveznek, gyakran a földre vetik az általuk megszállt embert, aki verejtékezik és fogát csikorgatja, amíg teste megmerevedik.

Márk 9:18. És a hol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.

Ezek a tünetek egy epilepsziás rohamra emlékeztetnek. Ez a fajta szellem rendkívül csökönyös és csak imával, böjttel lehet kiűzni.

Márk 9:29. Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel.

A tisztátalan szellemek olykor emberfeletti erővel képesek felruházni a megszállott személyt.

Lukács 8:29 Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt: annakokáért lánczokkal és békókkal megkötözve őrizteték; de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték.

A szellemekkel való betöltekezés nem játék, mert mindazok az emberek, akik nem a Szentlélek vezetése által cselekednek a démoni erőket illetően, azokat magukkal ragadják, megszállják, majd elpusztítják azok a szellemek, amelyek fölött uralkodni szerettek volna. Jó lecke erre Skévának, a zsidó főpapnak a fiai, akik hasonlóan a mai kereszténység nagy részéhez, Krisztus nevével akartak jeleskedni, de a Szentlélek nem volt bennük jelen, és ezért a gonosz szellem legyőzte őket. Mindez azért történt, hogy Krisztus neve az igazságban legyen felmagasztalva a pogányok között, és arra is rámutatott, hogy a testi zsidó papságtól az újszövetségi papságba lett áthelyezve az Isten működő ereje.

ApCsel. 19:14-17 14. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, a kik ezt mívelik vala. 15. Felelvén pedig a gonosz lélek, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kicsodák vagytok? 16. És reájok ugorván az az ember, a kiben a gonosz lélek vala, és legyőzvén őket, hatalmat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból. 17. Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.

Amikor egy személy megszabadul a démonok hatása alól, akkor visszakerül a saját akarata alá, vagyis nincs többé szellemi befolyás rabságában.

Lukács 8:35-36 Kimenének azért megnézni mi történt; és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál; és megfélemlének. 36. Elbeszélék pedig nékik azok is, a kik látták, mimódon szabadult meg az ördöngős.

A Torontói Áldás művelőit gyakran az a szellem szállja meg, amely a földre veti őket, miután a földön akaratlanul vonaglanak. Ezt a szellemet a gyengeség, vagy betegség szellemének nevezik. A Lukács 13:11-ben egy ilyen szellem van bemutatva.

Lukács 13:11 És ímé vala ott egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tizennyolcz esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni.

Krisztus kiűzte ezt a szellemet, ami – legalábbis itt –, nem volt gonosz szellemnek megnevezve. Lehetséges tehát, hogy a szellemi megnyilvánulásoknak vannak bizonyos eltérő fajtái, vagyis lehetnek “normális,” illetve a földi élettel járó megnyilvánulásaik is.

Az Isten Szelleme azonban megelevenít. A test semmit nem ér, az igazság a Szellem és az élet.

János 6:63 A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet.

Halálos bűn viszont a Szellemet megkísérteni, ami nem marad büntetlenül.

ApCsel. 5:9 Péter pedig monda néki: Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged.

A Szellemet fel lehet ismerni a bölcsességről is, amellyel felruházza a választottakat.

ApCsel. 6:10 De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, mely által szólt vala.

A Szellem engedélyez vagy pedig megtilt különböző dolgokat, tehát megmutatja Isten akaratát a választottaknak.

Ap Csel 16:6-10 6. Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szent Lélektől, hogy az ígét Ázsiában hirdessék, 7. Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek. 8. Áthaladván azért Misián, lemenének Tróásba. 9. És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk! 10. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangyéliomot.

Miután Skévának, a főpapnak a fiait legyőzte egy démon, az Úr neve magasztalva lett, és a pogányok között is olyan hatást keltett, hogy közülük sokan elégették az okkult könyveiket és megtértek Krisztushoz. Az igazság így terjedni és növekedni kezdett.

Ap Csel. 19:19-20 Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek. 20. Ekképen az Úrnak igéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala.

Végső soron a Torontói Áldás nevű vallásjelenség hamisnak fog majd bizonyulni, csatlakozva a hamis vallási mozgalmak tágas köréhez az utolsó időkben, az olyan hamis próféták és hazug csodák társaságában, amelyek megjelenését előre kijelentették a próféciák.

A Szellem vizsgálja az emberi szívet és közbenjár a szentekért az Isten akarata szerint.

Róma 8:27. A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Az Isten eleve ismerte és elrendelte a választottakat arra, hogy Fiának – aki megelőz bennünket mindenben – pontos mására alakítsa, formálja őket. Akiket pedig elrendelt, azokat elhívta, akiket elhívott megigazított, és akiket megigazított, azokat megdicsőített.

Róma 8:29-30 Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. 30. A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

A Szentírásban sehol nem található leírás arról, hogy Krisztus hisztérikusan és exsztázisba esve a földön rángatózott volna. A hívőknek a Messiás képére kell átalakulniuk a Szentlélek vezetése által, ami a békesség szelleme.

A testi emberek nem lehetnek az Isten fiai, hanem az ígéret fiait tekinti magáénak az Isten.

Róma 9:8. Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.

A pogány, világi gondolkodásmód eredménye az, hogy oly sokan nevelik gyermekeiket úgy az Isten imádatára, hogy teljes káoszban, egy exsztázisig feldolgozott tudat alatti állapotba kerülnek. Hasonlóan a hipnózishoz, a Torontói Áldás képviselői a meszmerizmust gyakorolják, ami a szellem átadása – kölönböző folyamatok által – bizonyos erők hatalmába, csakúgy, mint azt a transzcendentális meditáció gyakorlói is teszik. Ilyen módon a szellemek valójában be vannak hívva az egyénekbe, ráadásul a gyermekek még nyitottabbak mint a felnőttek, és hosszútávú károkat okoznak Ugyanis mindez a démoni erők uralma alá veti az ifjúságot, és helyt ad egy olyan vallási irányzatnak, ahol az igaz Isten szellemben és igazságban történő imádatát felválthatja egy démoni megszállottságból eredő hisztéria, és az egyén teljes önodaadása a legborzalmasabb jelenségeknek. Ez semmilyen körülmények között nem elfogadható az Isten számára.

Az Istent nem lehet becsapni. A mai nemzedék pontosan olyan, mint a gonosz nemzedék, amely Krisztus idejében csodákat és jeleket akart látni, de nem lett nekik egyetlen jel megadva (Márk. 8:12), csak Jónás jele (Luk. 11:29). Jónás jele pedig több mindent magában foglalt, annak különböző fázisait részletesen a Jónás jele és a templom helyreállításának történelme [13] című írás mutatja be. Az Ember Fia három napot és három éjt volt a föld mélyében eltemetve. Ez, és a feltámadás volt az első beteljesedett fázisa a Jónás jelének. A második fázis az a negyven éves próbaidő volt, ami a jeruzsálemi templom lerombolásához és az Egyiptomban lévő leontopoliszi zsidó templom bezárásához vezetett Vespasiánus parancsára i.sz. 71-ben. Júda nem tért meg a negyven év alatt, és pusztulásra lett adva. Jónás jelének harmadik fázisa pedig a nemzetek megtérésére megadott negyven Jubíleumot (2000 év) foglalja magában, ami után jön a pusztulás. Ez a fázis a két tanúbizonyság megjelenésével fejeződik majd be (Jel. 11:3-13). Jónás ideiglenes "eltemetése" a nagy halban és Krisztus halála és feltámadása jelek voltak, ami megismétlődik, amikor a két tanúbizonyság meghal, majd feltámad három és fél nap múltán. Ezt a jelet az egész világ látni fogja majd, de amikor ez megtörténik, akkor már túl késő lesz azoknak, akik a fenevad uralma alá adták magukat, és annak részévé váltak.

A Torontói Áldás képviselői a Szentlélekkel való betöltekezésnek akarják tulajdonítani a bennük munkálkodó földi, evilági szellemiséget. A Bibliából egyetlen példát nem tudnak felhozni arra, hogy az ilyen fajta megnyilvánulások valóban a Szentlélek munkái lennének, sőt az általuk gyakorolt viselkedésmódok kizárólag a démoni erők alatt álló egyének jellemzői voltak.

Ha annak a Szelleme él bennünk, akinek Szelleme feltámasztotta Krisztust a halálból, akkor az a Szellem bennünket is örök életre támaszt a feltámadáskor.

Róma 8:11 De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

A Szellemben való új élet nem fejezi ki magát akaratlan, önuralom nélküli hisztériában, hanem nyugodtságban és józanságban mutatkozik meg. A test halott a bűn miatt, a szellem szerint viszont az Istennek és igazságnak élünk.

Róma 8:10 Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.

Abban semmi igazságosság nincs, hogy gyermekeinknek az exsztázisban való, önuralom nélküli, zűrzavaros állapotot istenimádatnak tulajdonítjuk. Ellenben az Isten elkötelezi a hívőket arra, hogy gyermekeiket az igazságban, az Isten és törvényeinek ismeretében nevelje fel.

V.Mózes 6:7 És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.

V.Mózes 11:18-21 18. Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között; 19. És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz. 20. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra; 21. Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, a míg az ég a föld felett lészen.

Az Isten felelősséget adott erre, aminek megtagadását vagy elvetését számon fogja kérni a szülőktől, mert hosszútávon ez a nemzet pusztulásához vezet.

Zsoltárok 78:1-7 1. Aszáf tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. 2. Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. 3. A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk, 4. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett. 5. Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat; 6. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak; 7. Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.

Ezek az emberek gúnyt űznek az Istenből azáltal, hogy a gyermekeiknek és az új nemzedéknek azt hirdetik, az Isten törvényei és rendeletei elmúltak, érvényüket vesztették, és helyettük egy hisztériába fulladó cirkuszt nyújtanak istenimádatként. Az Isten kiveti a népe és gyülekezetei közül mindazokat, akik ilymódon gyalázzák a nevét.

Krisztus arra utasította a híveit, hogy ragyogjon a világosságuk, és az emberek lássák majd a jó cselekedeteiket, hogy általuk dicsőítsék az Atya nevét.

Máté 5:16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Az a viselkedésmód, ami ebben a hisztérikus jelenségben megnyilvánul, nem olyan imádat, amit az Atya megkíván, vagy akár elfogad. Ezek a megnyilvánulások és viselkedések nem nevezhetők jó munkáknak, sokakat inkább megbotránkoztatnak, mintsem dicsőséget hoznak az Isten nevére. Az Istentől nem származik ilyen zűrzavar, mert ő a békesség szerzője és Istene.

I.Korintus 14:33. Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében.

Mindennek tisztességben és rendben kell történnie a gyülekezetekben (I.Kor. 14:40) (lásd még a A nyelveken beszélés kérdése [109] című írást).

I.Korintus 14:24-25 De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik, 25. És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten lakik ti bennetek.

            

                                                        Christian Churches of God

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

STARSTABLE Online csatlakozz te is egy remek közösséghez! Daisy BLOG    *****    Érdekelnek a zenei újdonságok? Kattints! ⏵ Popusz: Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több.    *****    Halihó! Néhány újdonság a G-Portál Histórián! Toljuk meg az év végét, kovácsoljunk közösséget ismét! Csatlakozol? :)    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK