KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Az Okkultizmusról

Vigyázz, becsapnak!

Mágia, spiritizmus, asztrológia

 

..Bármennyire hihetetlen - több mint 3 millió nyugat­német hódol az okkultizmusnak. A misztikus tudo­mány még sohasem vont akkora tömegeket a bűvkö­rébe, mint éppen ma. Három millió hívük mögött to­vábbi 5-10 millió áll, akik szintén rokonszenveznek a titkos tudományokkal vagy mágikus-misztikus szövet­ségekben és szektákban akarják magukat bebiztosí­tani. Nem is szólva arról a több mint tízezer "imádság­gal" gyógyítóról és boszorkányról, akik még manapság is űzik szörnyű mesterségüket Németországban" - összegezte kutatási eredményét néhány mondatban Horst Knauth, az okkultizmus ismert kutatója.

»Hiszen ez csak hókuszpókusz, nem is érdemes rá szót vesztegetni. Egyetlen értelmes ember sem veszi komolyan az okkult praktikákat« - ellenkezett valaki. Túl szép lenne, ha igaz lenne! Ez azonban sajnos nem igaz. A világ minden tájáról érkező információk tanú­sága szerint az okkultizmus ( rejtett, titokzatos prakti­kák) szép csendben előbb-utóbb meghódítja mind a magán-, mind a közélet minden területét. Természete­sen sok minden csak olcsó szemfényvesztés, amit telepátiának, mágiának, asztaltáncoltatásnak vagy szellemidézésnek kiáltanak ki. Egyébként régen bebi­zonyosodott, hogy az asztrológusok jövendölései és a horoszkópok hemzsegnek a hazugságoktól. Nem min­den varázslás, amit annak szeretnének feltüntetni. Ügyes kezű emberek is sokat csalnak, becsapnak. Ezt sem szabad elhallgatni, ha a babonáról, a mágiáról és a spiritizmusról beszélünk. Mindez még mindig nem ad választ arra a kérdésre, hogy miért érdeklődnek egyre többen az okkultizmus iránt. Egy ismert szak­ember három pontban foglalja össze a választ:

1. Mivel a halál problémája sokak számára megoldat­lan rejtély;

2. ma már látható az a határ, amelyen túl a fejlődés életveszélyessé válik;

3. mert a belső élettér egyre sivárabb lesz.

A természettudomány előtt nem ismeretlen a láthatatlan háttér

Az ember azt hinné, hogy a XX. század végének em­bere, aki büszke a tudományára, semmit nem fogad el, amit nem lehet megmérni, elemezni vagy kiszámí­tani. Pedig éppen az ellenkezője az igaz. Vonzzák azok a távlatok, amelyek túllépnek a megmérhető va­lóságon, és éppen ezért, mert minél hosszabb ideje is­meri, annál kevésbé elégíti ki a racionális világképe. Ezért hiszünk a szerencseszámokban és a szeren­csés jelekben, ezért nem riadunk vissza a mágia terü­letére tett kiruccanástól sem, ezért akarnak sokan a halottakkal beszélgetni.

- De hiszen nem élünk már a sötét középkorban -veted ellene -, az okkultizmusnak ma már nincs helye a természettudományban. - Egy pillanat! A modern természettudomány jól tudja, hogy a minket körülvevő valóság kettős; van egy látható előtere, amelyet tudo­mányosan  megfigyelhetünk,  ugyanakkor létezik egy

láthatatlan háttere is, amely ugyan érzékeink és mód­szereink alól kivonja magát, végső soron azonban kézben tartja és irányítja az előtérben lejátszódó ese­ményeket.

„A parapszichológia szilárdan ellenőrzése alatt tartja az okkultizmust" - érvelnek nem kevesen. Ez azonban sajnos nem felel meg a valóságnak. Néha talán sikerül bizonyos erőket és összefüggéseket felfedni, ha azonban az egészet tekintjük, még mindig sok minden megmagyarázhatatlan marad. - Az ördög nem hagyja titkait sem kikísérletezni, sem a természettudományok lombikjaiban lepárolni - jegyezte meg egyszer valaki nagyon találóan.

Miért olyan veszélyes, ha valaki be akar hatolni az okkultizmus félhomályába?

Megmagyarázhatatlan depressziók támadnak ránk, istenkáromló gondolatok foglalkoztatnak, szexuális torzulások okoznak problémákat, hirtelen elfog a ha­rag, az alkoholtól kezdve a legveszélyesebb kábító­szerekig a legkülönbözőbb szenvedélyeknek esünk áldozatul, öngyilkossági gondolatok kínoznak és teszik pokollá az életet. Isten azért mond egyértelműen ne­met mindenfajta okkult praktikára, mert általa az em­ber önmagát pusztítja el és másoknak is árt. Senki sem marad büntetlenül, aki babonába, mágiába vagy spiritizmusba ártja magát. Az ördög a pénztárhoz kéret - sőt nem is kéret, hanem vonszol -, kielégíti ugyan önző kívánságainkat, hagyja, hogy a biztonság iránti mániánkban a mágiával kísérletezzünk, vagy félig kí­váncsiságból, félig hitetlenkedve játsszunk a spiritiz­mussal, de olyan számlát nyújt be, aminek láttán áldo­zatainak szeme-szája eláll,

Bűvölet alá kerültem

Sokan tudatlanul keveredtek bele az okkultizmusba, és titokban azt kérdezik, hogyan szabadulhatnának be­lőle. Egy volt spiritiszta médium írja Berlinből; tizen­négy éves koromban kapcsolatba kerültem egy olyan tanárnővel, aki nekünk, diákoknak okkult dolgokról be­szélt. A tanárnő spiritiszta volt. A tenyerünkből jósolt és felállította a horoszkópunkat. Olyan bűvkörbe kerül­tem, amiből többé nem tudtam szabadulni. Az iskola befejezése után megismerkedtem egy lánnyal, akinek a nagynénje egy spiritiszta kort vezetett. Engem is be­vezettek a társaságukba. Az egyik szeánsz alatt transzba estem és a szellemektől olyan parancsokat kaptam, amelyeknek engedelmeskednem kellett.

így lettem médium. Amit közben átéltem, az egyszerre volt félelmetes és iszonyatos, Köteteket tudnék írni er­ről az időről. Egy istentiszteleten meghallottam az evangéliumot. Nagy harc kezdődött szívemben a sá­táni hatalmak és Jézus Krisztus között. Egy egész imakor imádkozott értem. Az igehirdetés alatt nyugta­lanság fogott el, nem tudtam megmaradni a helyemen és képtelen voltam Jézus nevét hallgatni, elolvasni, leírni vagy énekelni. Egy nap azonban végre mégis ki tudtam ejteni a Megváltó nevét! Megszabadultam!    

Összeszedtem okkult könyveimet, füzeteimet, amulettjeimet, ingáimat és fétiseimet, és mindent megsem­misítettem. Isten dicsőségére elmondhatom, hogy Jézus Krisztus megszabadított a démoni hatalmak ural­mából.

Jézus Krisztus mondta feltámadása után: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18), .Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztus diadalmaskodott rajtuk" ~ írta Pál apostol (Kol 2,15). Isten Fia teljes győzelmet aratott a kereszten a démoni - viliág fölött. Te is szabad vagy. Jézus Krisztus a te bűneidért is megbűnhődött a Golgota keresztjén: Neked = segít, hogy mindent újra kezdhess. Belső élettered nem fog többé elnyomorodni. Isten Fia örömmel akar letölteni. A halál problémája megoldódott. Aki Jézus -Krisztust választja, olyan életet kap ajándékba, ami nem ér véget a halállal.

Azért:

» Bízd magad Jézusra! Imádságban mondd el neki: Úr Jézus Krisztus, egyedül a tied akarok lenni. Megtagadom a Sátánt és minden munkáját. Bocsásd meg minden bűnömet. Értem is meghaltál és feltámadtál. Segíts, hogy neked tudjak engedelmeskedni." - Ha pedig nem tudod kimondani Jézus Krisztus nevét, : ajánlom, hogy fordulj tapasztalt lelkigondozóhoz.

* Semmisíts meg mindent, ami a babonára, a magi­ra és a spiritizmusra emlékeztet!

» Keresd a kapcsolatot olyan emberekkel, akik tudatosan követik Jézus Krisztust! Kérjétek Őt együtt, hogy újjáteremtő Szent Szelleme által ajándékozzon egy új élettel. Ha nincs lehetőséged, hogy egy lelkigondozóval beszélj, írj budapesti címünkre.

Fedezd fel, hogy Jézus Krisztus nevében a démoni világ minden frontális támadását vissza lehet verni és erének ereje megvéd a sötét hatalmaktól, bízd magad a halált legyőzött Jézus Krisztusra! Egyedül Ő szabadíthat meg a démoni megkötözöttségből.

'Ne hallgassatok azért hamis prófétáitokra, a jósakra -•álmodókra, a jelmagyarázókra és varázslókra..." .Jeremiás 27.9).

 

Forrás :Vetés éa aratás

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!