KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Isten és a földönkívüliek

Isten és a földönkívüliek

 

Egyedül vagyunk, vagy létezik élet másutt is az univer­zumban? Az évtizedek óta tartó repülő csészealjakról szóló tudósítások és a földön kívüliekkel történt talál­kozások meg nem szűnő spekulációi, ezúttal úgy tűnik, megbízható forrásból nyertek megerősítést. 1997 au­gusztus elején amerikai NASA-kutatók hírül adták, hogy állítólag egy esetlegesen a Mars-ról származó meteoritban egyszerű életformák kiinduló anyagait fe­dezték fel. Mindenesetre beismerték, hogy ezek a szer­ves vegyületek megkövült agyagdarabkák is lehetnek. Az „élet"-re vonatkozóan azonban bizonyíték ez idáig még nincsen! Mindenesetre az Anktartiszon talált mintegy 2 kg tömegű kőzettömb világszerte ismét fe­lelevenítette a Mars-lázat: Az elkövetkezendő 20 év­ben amerikaiak, európaiak, japánok és oroszok mint­egy 20 műveletet készítenek elő, melyek során a több mint 78 millió km távolságban lévő szomszédos boly­góra szondákat küldenének. Mindenesetre megállapít­hatjuk, hogy a földön kívüli intelligenciába - szinte val­lásosan - vetett hit új távlatokhoz érkezett.

Hogy jelenleg UFO-robbanást élünk meg (vagyis is­meretlen repülő objektumokat), ennek több oka van. Az amerikai Harward-egyetem pszichiáter professzo­ra John E. Mack a múlt évben világszerte feltűnést keltett esetek összegyűjtését tartalmazó „A földön­ kívüliek által félrevezetve" című munkájával. A brit filmgyáros Raj Santilli röviddel ezután forgalomba hozott, egy állítólag 1947-ben keletkezett és mosta­náig titokban tartott filmet, amelyben a rendező sze­rint egy földön kívüli lény felboncolását mutatják be. E feltételezett lény 1947-ben Új-Mexikóban, az ame­rikai légierő bázisnak, Roswellnek a közelében re­pülőcsészealjával lezuhant. Németországban az RTL-csatornán folytatásban mutatják a filmet. Az 1995 októberében Düsseldorfban megtartott UFO-világ-kongresszuson e film e/mosódott képkockái jelentet­ték a legfőbb szenzációt.

Szeptemberben további UFO-hullám jelentkezett az­által, hogy a mozikban elkezdték játszani az „Independence Day" (Függetlenség napja) című filmet, amely a földön kívüliek inváziójáról szól. A német filmrendező Roland Emmerich alkotása az USA-ban minden idők legnagyobb kasszasikerét hozta: Az első héten 168 millió márkát kasszíroztak be általa.

Az Allensbachi Közvélemény Kulató Intézet körkér­dése alapján Németországban a lakosság 17 %-a hisz az UFO-k létezésében, 40 %-uk számol más égiteste-

ken előforduló élettel, és 31 %-uk hiszi azt, hogy ezek a lények intelligensek.

Hogyan kezeljék a hívő keresztyének az UFO- tudósításokat?Mi a jelentőségük azoknak, vajon vannak-e földön kívüliek valahol a mindenségben, vagy nincsenek?

 

Mit szól mindehhez a tudomány?

 

Még sohasem jött létre kapcsolat

I900 ban a Francia Tudományos Akadémia százezer frank jutalmat helyezett kilátásba annak a valakinek, aki először veszi fel a kapcsolatot egy idegen világ lakójával. A Marsot ebből kizárták, ugyanis akkori­ban teljesen meg voltak győződve arról, hogy létez­nek lakói a szomszédos bolygónak. Közben bizo­nyossá vált, hogy sem ezen, sem más bolygókon nin­csen nyoma sem „kicsiny zöld emberkékének, sem semmiféle intelligens lényeknek.

Noha mind mostanáig még a legkisebb konkrét, tu­dományosan bizonyítható pont sem létezik földön kí­vüli lények létezésére vonatkozóan, számtalan csilla­gász véli - a csillagok sokaságát szemlélve - azt, hogy a földihez hasonlóan másutt is keletkeznie kel­lene életnek. Az amerikai SETI-tudósok (földönkívüli intelligencia után kutatók) számtalan kísérletet vé­geztek el, hogy jeleket fogjanak fel a világminden­ségből. Azonban minden alkalommal hiába. Tehát e tekintetben sincsen utalás a Földön kívüli életre.

 

Ritkán  fordulnak elő optimális körülmények

 

Élet a világmindenségben csak azon a bolygón lenne lehetséges, amelynek felszíne számtalan feltételt ki tudna elégíteni. Tehát szükséges, hogy megfelelő le­gyen az adott (hozzátartozó) Naptól való távolsága az optimális hőmérsékleti viszonyok kialakulása miatt. Mind ez ideig a csillagászok csupán csak egyetlen utalást találtak arra nézve, hogy egy bolygón létez­hetne valamilyen életforma egy idegen naprendszer­ben. Ez a bolygó a 45 fényévnyi távolságra lévő Pegasus 51 nevű csillag körül kering a mi Tejútrend­szerünkben. Mivel azonban hússzor közelebb van a Napjához, mint a Föld a mi Napunkhoz, az élet már csak a hőség miatt is lehetetlen volna. Nem kizárható viszont az, hogy léteznek még fel nem fedezett boly­gók a megszámlálhatatlanul sok nap körül. Mindene­setre nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy ezek min­den egyes feltételnek eleget tesznek, amelyek az élet létezését biztosítják. 

 

          Áthidalhatatlan távolságok

 

Még ha elfogadjuk is, hogy valahol a mindenségben élet van, a földönkívüliek Földre történő látogatásai amint ezt az UFO- tudósítások szuggerálják - gyakor­latilag lehetetlenek. A fő akadályt az elképzelhetetlenül nagy távolságok jelentik, és az ezzel összefüggésben lévő hosszú utazási idők. Már a Földhöz legközelebb lévő csillag, a Proxima Centauri  is 4,3 fényévnyi tá­volságban van tőlünk, ami 40.7 billió kilométernek fe­lel meg. Az Apolló-űrhajónak a 384 000 km-re lévő Holdig 3 napra volt szüksége. Ennek megfelelő sebes­ség mellett ehhez a szomszédos csillaghoz már 870 ezer évre volna szükség.

Ember nélküli űrszondákat természetesen jobban fel lehetne gyorsítani. Még ha rendelkezésünkre is állna olyan hajtómű, amely a fénysebesség 1/10-ét elérné, ez az utazás akkor is 43 évig tartana. Miként a svéd mag­fizikus C- Miliekowsky hozzávetőleges számításai ki­mutatták, hogy a tolóerő kiváltásához óriási mennyisé­gű energiára lenne szükség. Ez nagyságban megegye­zik a világ jelenlegi egyhavi villamos energia fogyasz­tásával. Ezenkívül problémát jelentenek az űrszondák számára a világűrben lebegő porszemcsék is, ugyanis ezekkel összeütköznének. Mindezek lehetetlenné te­szik valamiféle intelligens élőlények hozzánk repülé­sét, vagy ugyanígy a mi repülésünket őhozzájuk.

 

Sehol sincsen szó földönkívüli éleiről

 A keresztyének számára a Biblia Isten kinyilatkozta­tott szava. Azt tanítja, hogy élet csak teremtési aktus által jöhet létre. Még ha léteznek is a világminden­ségben a Földhöz hasonló bolygók, mégsem lenne ott élet, hacsak a Teremtő nem teremtett volna ott is. Ha ezt Isten megtette volna, és ha ezek a lények egy napon meglátogatnának bennünket, akkor efelől nem hagyott volna bennünket bizonytalanságban. Ez kitűnik Ézsaiás 34,16-ból: ,, Keressétek majd meg az Úr könyvében  és olvassátok! Egy sem fog hiányozni ezek közül (Isten teremtnényei  közül)".  Ráadásul Isten a jövőt illetőt - bennünket részletekbe menően tájékoztatott (pl. Jézus  visszajövetele  e világkorszak végének részletei). A univerzum egyszer összegöngyölődik, mint egy elavult ruha (Ézs 34.4: Jel 6.14). Ha Isten valahol másutt is te­remtett volna élőlényeket, ezáltal az ő lakóhelyüket is automatikusan megsemmisítené.

 

A csillagok rendeltetése

 

Egy másik gondolatmenet - amely ugyanahhoz _ végkövetkeztetéshez vezet - így érvel: Ha ismerjük, az égitestek rendeltetését, akkor kezünkben van -bibliai kulcs is,hogy az úgynevezett ..földönkívüliek kérdését is megválaszoljuk. Az égitestek ..miértjére a választ a Biblia számtalan helyén megnevezi. Az ismert 19. zsoltár erről szól, de mindenekelőtt a teremtésről szóló tudósítást nevezhetjük meg erre vo­natkozóan. Az 1 Mózes 1,34-15-ben ez áll: „Azután  ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égboltot: hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak ésaz : esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a Földre. És úgy történt. "

Ebben három meghatározás világosan felismerhető: Világítsanak a Földre, meghatározzák az időt, és je­lek legyenek. Az égitestek eszerint célorientáltan Földre nézve vannak, pontosabban a Földön élő em­berekért. Ebből a teremtésnek megfelelő feladat meghatározásból, a teremtett dolgok sorren­diségéből (első napon a Föld és csak a 4. napon az összes többi égitest), valamint a Biblia össztanúságtétele alapján csak egy következtetés vonható le:Nem számolhatunk élettel más csillagokhoz tartozó      bolygókon!

  

                   Mi a helyzet az UFOK-kal?

Hogyan soroljuk be a tényállás szerint az UFO- jelenségeket, az ehhez kapcsolódó eufóriát és a földönkívüliekbe vetett hitet? A .„Focus" című magazin­ban legulóbb ez állt: „Az UFO- jelenségek 90 %-a ..kacsának"' minősül, azonban a maradék 10 % ele­gendő ahhoz, hogy elburjánozzanak a spekulációk". Geraíd Eberlein szociológus ott a következő eredmenyre jut: .,Vizsgálatok kimulatták, hogy azok az emberek, akik nem kötődnek egy egyházhoz sem, ámde magukról úgy nyilatkoznak, hogy vallásosak, különösen élénken reagálnak a földön kívüliek lehet­séges létezésére. Számukra az UFO-lógia valláspótlék ( pótvallás)!"

A Biblia ugyanezt a tényt mélyrehatóbban fejezi ki, ezt kiegészítve az okot és az okozatot is megnevezi: „Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával, azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgál­tatja ki őket Isten a tévelygés halalmának, hogy higgyenek a hazugságnak" (1 Tesz 2,9-11). Egy kiegészítő gondolat az UFO- jelenségek értelme­zéséhez: A Biblia minden élőlényről valóságos leírást ad. Az élő Isten pedig mint hármas egység mutatko­zik be az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. A mennyekben vannak az angyalok, akik a Földön élő embereknek is szolgálnak. Ők jó híreket hoznak  és értésünkre adják, hogy ki küldte el őket (pl. Lk 2,10-16). Kijelentéseik egyértelműek és kinyomozhatóak.

További valóságot és másféle üzenetet közvetítenek az Ördög és a démonok. Az Efézus 2,2 a ..levegő bi­rodalmának fejedelme"-ként nevezi meg. Hatalmi te­rülete a Földön van. Megvan az ördögnek ebben a vi­lágban a saját, félrevezetést szolgáló eszköztára, kü­lönféle okkult praktikák és ezerféle vallásos rítus formájában. Lehetséges, hogy minden azonosíthatat­lan dolog mögött a félrevezető (csaló) munkája áll.Amint minden UFO- tudósítás mutatja, minden ködös és azonosíthatatlan marad. Azok az emberek, akik nem ismerik Krisztust, könnyen bűvöletébe esnek mindenféle megfoghatatlan eseménynek. A keresz­tyéneknek szól a figyelmeztetés: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! " (Mt 24,4)

Dr. Werner Gitt

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!