KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
A Harry Potter könyvek veszélyei

Féltem a gyermekeket egy sikerkönyvtől

 

a Teremtő Isten és a gyermekek iránt érzett szeretet, felelősségteljes   féltés késztet ennek a levélnek a megírására. A sötétség egyre jobban támadja gyermekeinket, így a világosságnak is fényesebben kell ragyog­nia!" - fogalmaz egy édesanya az alábbi, rövidítve közölt levelében.

Kedves Szülő- és Pedagógustársaim!

Bizonyára gondolkoztatok már azon, veszélye­sek-e a gyermekeknek szóló Harry Potter könyvek, Joanne Kathleen Rowling eddig négykötetes „re­mekművével" kapcsolatban már sok cikk, rádió- és tévéműsor látott napvilágot. A gyerekek falják a könyveket, magukkal ragadják őket a pergő, fan­tasztikus események, ismeretlen figurák, a mági­kus világ, és közben szinte észrevétlenül csöpög lelkükbe az ezoterikus ismeretek mérge. Tudjuk-e, mit olvasnak? Megbeszéljük-e velük a tartalmát? Hallják-e a véleményünket - mint akik Isten véle­ményét igyekszünk tükrözni?

Sokan nem értik, mi is a probléma, hiszen a gyerekek végre olvasnak! A jó és rossz küzd egy­mással fordulatos és izgalmas események során, a főszereplők is gyerekek: a varázslóképzőben a diá­kok hasonló helyzeteket élnek át, mint egy mai diák; az írónő mindezt humorosan is ecseteli.

Családunkban 11 éves lányom kezdte el olvas­ni az első könyvet, de a tizedik oldal után letette, mivel számára félelmetes volt. Milyen jó, hogy Is­ten gyermekeként egészséges félelmet adott mennyei Atyánk a szívébe! Kisfiam (9 éves) kezébe már nem adnám a könyvet, mert bár még nem sze­ret olvasni, kíváncsi természete miatt lehet, hogy végigolvasná.

Ismertetnék néhány szempontot, amelyek alap­ján veszélyesnek tartom a könyvet és az abból ké­szült filmet.

1. Az ezoterika felé terel

Ezekben a könyvekben alapvetően nem a jó és a gonosz viaskodik egymással, hanem a gonosz útján járó a leggonoszabbal. A fehérmágia küzd a fekete mágiával. A New Age mozgalom veti ki háló­ját a gyerekekre, és terelgeti az ezoterikus tudományok felé. Az ezoterika titkos tanoknak az összessége, amelyek csak be avatottak számára hozzáférhetőek. Ma már egyesek az életben való boldogulás szükséges kellékének tartják . Amit régen így neveztek: varázslás, boszorkányság, sámánság, babona azt ma az ezoterika áltudományos gyűjtőkategóriájába sorolják.

Mit mond erről Isten Igéje? „Ne legyen közte­tek... varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jöven­dőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik..." (5Móz 18,10-14) Pál apostol a test cselekedetei közé sorolja a varázslást. Akik ezt teszik, nem örökölhetik Isten országát. (Gal 5,19-21}

„Hiszen ez a könyv egy mese! - mondják néme­lyek - A gyerekek egyébként is bizonyos korig ilyen varázslatos világban élnek. Más elolvasni, és más megtenni. Ezt csak fanatikus felnőttek magyaráz­zák bele." Hát éppen ez az, amit elhitetnek!

2. Rejtett üzenetek

Akik nem vagyunk jártasak az ezoterikus világ­ban, nem ismerjük fel az elnevezések rejtett üzene­tét, az átok- és varázsszövegeket. A gyerekeket „beetetik" ezekkel az ismeretekkel ún. mesevilágba ágyazva. Később már leveszik a boltok könyves­polcairól a keményebb irodalmat is, hiszen hason­ló kinézetűek, fogalomviláguk is megegyezik.

Bájitalkeverés, mágiatörténet, bűbájóra, jóslás-tan, asztronómia - ilyen órákra járnak a boszor­kány- és varázslónövendékek. Az olvasó gyermek képzeletben részt vesz a sötét ismereteket terjesz­tő órákon, és mindez átjárja gondolatait. Jóslásta­non részletesen megtudhatja, hogyan is történik a teaolvasás, a kristálygömb használata; sötét varázs­latok kivédése órán a főbenjáró átkokkal kapcso­latban kap eligazítást. Az írónő érdekesen írja le ezeket az órákat, és azt sugallja, hogy míg a közép­korban „az egyszerű emberek rettegtek a mágiá­tól, s ezért tűzzel-vassal üldözték a boszorkányo­kat és varázslókat", ma ne rettegjünk az efféle tevékenységektől, sőt vessük bele magunkat, hisz ettől leszünk igazi, szellemi emberek.

3. Észrevétlen hatás

Nem tudjuk melyik gyermekre miként hatnak Például a következő idézetek: „...tiszteletre méltó varázslók...; most először gondolkozott el azon, milyen sok varázsló és boszorkány élhet a földön...;meg kell ismernetek a gonoszt...; nincs értelme ta­gadni a létezését... további egy órát töltöttek a sötétebbnél sötétebb jóslatok gyártásával..." (Mind­ezt heccből csinálta Harry és Ron.) „Egyszerre át­koztuk meg egymást! - csattant fel Harry." Ifj. Barty Kupor beszél magáról és Voldemortról: „Mindket­tőnknek csalódnunk kellett az apánkban... mélyen csalódnunk. Mindketten elszenvedtük azt a meg­aláztatást, hogy hitvány apáink nevét kell viselnünk. És mindketten részesültünk abban az örömben, hogy a Sötét Rend nevében végezhessünk vele." Biztosan vannak, akikre ezek a gondo­latok nem ártalmasak, de ki lenne az, aki szán­dékosan mérgezne velük egy gyermeket?

4. Nem hasonlítható a klasszikus me­sékhez

A történetből hiányoznak a tündérek és túlsúlyban vannak a boszorkányok, varázs­lók! Találó Gál Péter véleménye: „A klasszikus népmesében a rossznak az eszközei külön­böznek a jó eszközeitől, a jelképek közt sincs keveredés, a Potter történetben viszont a fe­kete mágusok ugyanabban az iskolában ta­nulnak és ugyanazokkal az eszközökkel va­rázsolnak, mint a jó mágusok." Eszerint a jó cél érdekében mindegy, milyen eszközöket használunk fel. A Harry Potter kötetekben az igazi mesékre nem jellemző lényekkel találkozunk, úgy mint Bolyhoska (sárga agyarú, háromfejű óriásku­tya), troli (négyméteres furkósbotos szörny), vám­pír, zombi, vérfarkas, igásló nagyságú fekete pó­kok, kísértő szellemkutya, kappák (pikkelyes vízi szörnyek) stb. Míg a klasszikus mesékben a hős pél­daadó emberi erények segítségével (kitartás, fur­fangosság, hősiesség) jut célba, itt a mágikus ele­mek dominánsak. A Potter story - ellentétben más mesékkel - a mai világban zajlik, és teljesen össze­keveredik benne a mese és a valóság.

 5. Horror a gyermekeknek?

Az első kötet inkább egy kedves bevezető tör­ténet. A gyanútlan olvasó fokozatosan jut félelme­tes küzdelmek közé: pl. óriáspókokkal, majd ké­sőbb egy Basiliskus kígyóval, amely segítője a sötét nagyúrnak. Harry Potter barátai segítségével küzd a leggonoszabb varázsló, Voldemort ellen. Eleinte nem célja bosszút állni rajta szülei megöléséért. Mégis kötetről kötetre a Sötét nagyúrral való talál­kozásainak részleteit látjuk oly élénk és fantázia­dús leírásban, mintha filmként peregne le előttünk. Horrorisztikus mese ám ez, amit a gyerekek takaró alatt félve olvasnak el, egy-egy részt átlapozva, majd újból nekirugaszkodva. Aki még nem hallott a leg­hatalmasabb Úrról, Jézus Krisztusról, aki legyőzte a Gonoszt és nagyon szereti őt, annak komoly fé­lelmei és rémálmai lehetnek. A negyedik kötetben a 45. oldalon egy fekete mágiás horror jelenetet ol­vashatunk arról, hogy Harry vérét is felhasználva Voldemort nagyúr újra testet ölt, egy társát pedig halálos átokkal megöli. A kötetek is egyre hosszab­bak (286, 316, 398 és 675 oldal), és sok-sok érde­kes esemény közepette vezetik be a gyerekeket sö­tét és félelmetes dolgokba.

6. Emberábrázolása

A sorozat emberkép-beállítása teljesen eltorzított. Két fő csoportot ismer: A muglik „mágiamentes, varázslást nem ismerő, hétköznapi

 emberek, egy csepp mágusvér sem folyik az ereikben." Ennek megtestesítői: a könyvben mindannyian korlátoltak, földhözragadtak, karrieristák, önzők, mértéktelenek és szívtelenek. Lelkileg tőlük szenved a legtöbbet Harry. A mágikus emberek (boszorkányok és varázslók) az igazán szellemi emberek, akik egy egészen más világban élnek. Vannak kö­zöttük ún. jóért harcolók és olyanok is, akik a rossz útra tértek. Aranyvérű az, akinél mindkét szülő mágiagyakorló, ilyen Harry Potter is, aki a kígyók nyelvén is beszél. (Ez általában a

sötét varázslók képessége.)

 

7. A főszereplő  tulajdonságai

 

Öröklött varázslóhajlama van. Nem hétközna­pi gyerek, hisz képes volt túlélni egy halálos átkot;ennek átokhegét viseli a homlokán, mely Voldemort közelében fájdalmasan kínozza. Barátait szerető, hűséges és bátor: kész kockára tenni értük életét. Az igazságot kutató, aminek érdekében tud hazud­ni a tanároknak és az igazgatónak is, a jónak vélt cél erre mindig elég indok. Kihágásai miatt állan­dóan feje felett lebeg az iskolából való kizárás. Rend­szeresen tiltott utakon jár, hol azért, mert kíváncsi valamire, hol azért, mert segíteni szeretne máso­kon. Szabályok szerinte azért vannak, hogy legyen mit áthágnia.

Kötetről kötetre növekednek indulatai .  Szó szerint elvakítja a düh" „Harry azonban nem tudott és nem is akart lecsillapodni." Egyszer sem látjuk, hogy uralkodik indulatain. Nem bosszúvágyó, meg­kegyelmez Péter Pettigrewnak, aki szüleit elárulta. Családi szeretetben igazán nincsen része, csak ba­rátain, keresztapján és az igazgatón keresztül kap őszinte szeretetet.

Összeségében egy bátor és sok pozitívummal is rendelkező' kisfiú, akinek nincsenek eszméi, cél­jai, percről percre él és dönt, csak az érdekli, hogy csatát nyerjen, vagy élve megússza a versenyt. Per­sze bátran helytáll és nem futamodik meg még a Leggonoszabbtól sem. Sok mindenben hasonlít egy mai gyermekhez, ami hitelessé teszi, és megszeret­teti az olvasóval. Így személyén keresztül rokon­szenvessé és példává válik a gyermekek előtt min­den, amit tesz - akármilyen utálatos is az Isten előtt.

 8. Kitekintés

 

Ausztráliában az egyházi iskolák már korábban azt ajánlották diákjaiknak, hogy ne nézzék meg a filmet, most pedig egy parlamenti képviselő - egy lelkipásztor - szólalt fel ellene. Fred Nile atya azt állítja, hogy a boszorkányok a 'potterlázat' kihasz­nálva toboroznak újoncokat, s ezáltal fennáll a ve­szély, hogy a pogányság új korszaka következik. Párhuzamot vél felfedezni a Brisbane-ben nemrég rendezett nemzetközi boszorkánykonferencia és a film bemutatója között. Szerinte a bűbájoskodók direkt a premier időpontjához igazították a ren­dezvény megtartását."2

Amerikában a konzervatív keresztyének úgy vélik, hogy a regényben és a filmben ábrázolt má­gia és boszorkányság bűnre csábítja a serdülőket, Richárd Abanes keresztyén aktivista szabályos kam­pányt indított, amelyben a 'Harry Potter és a Biblia: Gonoszság a varázslat mögött' című könyvét ter­jeszti."

9. Mit tegyünk?

 

Milyennek ismerik meg Istent a gyermekek ál­talunk? Olyannak, akire érdemes odafigyelni, aki élő Lélek, erős és hatalmas Úr? Világítsunk előttük azzal a hittel, hogy a mi Istenünk hatalmasabb a fá­raó minden mágusánál"

Beszéljünk saját gyermekeinkkel, miről is szól­nak ezek a könyvek, és mi a véleményünk, mi Isten­nek a véleménye róluk. Pl. Mi azért nem olvassuk el a könyveket és nézzük meg a filmet, mert tele van olyan dolgokkal, amelyekre Isten azt mondja, hogy bűn, utálatos. Ő tudja, hogy miért nem válik a javunkra, ha ezekkel foglalkozunk, hiszen Ő ismer minket a legjobban. Mi szeretnénk ebben Atyánknak engedelmeskedni." Felolvashatjuk nekik a 2. pontban említett igerészeket, hogy lássák és halljak, ez valóban benne van a Bibliában.

Egyébként testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figye­lembe!" (Fil 4,8) Amilyen gondolatokon jár a fejünk, amiket az agyunkba beengedünk, általában meg­határozzák érzelmeinket és vágyainkat, amelyek a cselekedeteinket irányítják. Ezért nem mindegy, hogy mit olvasunk, mit nézünk meg.

Imádkozzunk, hogy Isten Lelke legyen az, aki minket meggyőz és eligazít ebben a látható és lát­hatatlan világban egyaránt! Ne felejtsük ei, Jézus Krisztus mondta: Nekem adatott minden hata­lom mennyen és földön" (Mt 28,18).

Hargita Péterné

                                               Forrás:Vetés és Aratás

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!